I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Συγχωροχάρτι για τον Μαρτίνο Λούθηρο(1483-1546) Indulgentia fur Martin Luther-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis -μεταφράσεις γερμανικων χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Συγχωροχάρτι για τον Μαρτίνο Λούθηρο(1483-1546)

Indulgentia fur Martin Luther-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

-μεταφράσεις γερμανικων χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.


Συγχωροχάρτι για τον Μαρτίνο Λούθηρο(1483-1546)

Indulgentia fur Martin Luther-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

μεταφράσεις γερμανικων χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Ο Μαρτίνος Λούθηρος το 1522:μετέφρασε την Καινή Διαθήκη και το 1534 ολοκληρώθηκε και η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης,γι'αυτη χρησιμοποίησε τη μετάφραση τον ο' (εβδομήκοντα),3ος αι. π.Χ στην Αλεξάνδρεια,την Λατινική Vulgata του Ιερονυμου 4ος αι.μ Χ,αυτήν ήταν η Lutherbibel,με τεράστια,καταλυτική,επίδραση στην Ανθρωπότητα,

καταγγελία της παπικης εξουσίας που καταδυναστεύει τον κόσμο,ανυψωση του ατόμου,

ο κάθε άνθρωπος ατομικά είναι υπόλογος στο θεό κατευθείαν χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσων,παπά,,κληρικών αξιωματουχων,,την χρηματική  φαμπρικα των indulgentia συγχωροχαρτων,για την υποθεση της σωτηρίας, συνειδητοποίηση του εθνους,σε απλά γερμανικά διάβαζαν τη Βίβλο,έτσι επακολούθησε η  ολοκληρωτική θύελλα της Μεταρρύθμισης και του Προτεσταντισμου

 ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ,ΓΕΝΕΣΙΣ

1

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

in principio creavit Deus caelum et terram

2

Und die Erde war wüst und leer, und es war finster

auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser

και η γη ήταν έρημωμενη και αδεία,και ήταν σκοτάδι 

πάνω απ'το χαος και το πνεύμα του Θεού περιπλανιόταν πάνω απ'τα νερα

terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas

3

Und Gott sprach: Es werde Licht!

und es ward Licht

και ο Θεός μιλησε:να γίνει φως 

και έγινε φως

καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς.

dixitque Deus fiat lux et facta est lux

4

Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis

και ο Θεός είδε,ότι το φως καλό ήταν,Τοτε ξεχώρισε ο Θεός το φως 

απ' το σκοταδι

καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον 

τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 

et vidit Deus lucem quod esset bona et divisit lucem ac tenebras

5

und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 

και ονόμασε το φως μέρα και το σκοταδι νύχτα.Τοτε έγινε από το βράδυ και

το πρωί η πρώτη μερα

καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία.

appellavitque lucem diem et tenebras noctem factumque est vespere et mane dies unus

6

Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. 

και ο Θεός μιλησε:να γίνει ένα στερεωμα ανάμεσα απ'τα νερά,κι αυτο να'ναι 

διάχωρισμος ανάμεσα απ'τα νερα

Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος 

καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως.

dixit quoque Deus fiat firmamentum in medio aquarum et dividat aquas ab aquis

7

Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem

Wasser über der Feste. Und es geschah also. 

τότε έκανε ο Θεός το στερέωμα και διαχώρισε το νερό το κάτω απ'τό στερεωμα

απ'τό νερό το πάνω απ'το στερέωμα .Κι αυτό έγινε ετσι

καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος

et fecit Deus firmamentum divisitque aquas quae erant sub firmamento ab his quae erant super firmamentum et factum est ita

8

Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus

Abend und Morgen der andere Tag. 

και ο Θεός ονόμασε το στερέωμα ουρανό.Τοτε έγινε από το βράδυ και το πρωί η αλλη μερα

καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν, καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα δευτέρα

vocavitque Deus firmamentum caelum et factum est vespere et mane dies secundus

9

Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem

Himmel an besondere Örter, daß man das Trockene sehe. Und es geschah also. 

και ο Θεός μίλησε:να μαζευτει το νερό το κατω απ'τον ουρανό σε ένα ιδιαίτερο τοπο,ώστε κάποιος 

τη ξηρά να δει.Κι αυτό συνέβηκε έτσι.

Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω 

ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά.

dixit vero Deus congregentur aquae quae sub caelo sunt in locum unum et appareat arida factumque 

est ita

10

Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, 

daß es gut war. 

και ο Θεός ονόμασε τη ξηρά γη,και το μάζεμα των νερών ονόμασε αυτός θάλασσα.Και ο Θεός 

είδε,ότι αυτό καλό ηταν

καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας. καὶ εἶδεν 

ὁ Θεός, ὅτι καλόν.

10 et vocavit Deus aridam terram congregationesque aquarum appellavit maria et vidit Deus quod 

esset bonum

.

.

Και το άλλο φοβερό  πρόσωπο των πραγματων:

το 1543 ο ο Λούθηρος έγραψε το "Von den Juden und ihren Lügen"(για τους Εβραίους και τα 

ψέματα τους)

όπου γράφει:

 Jüdische Schulen, Häuser und Synagogen solle man "mit Feuer anstecken und was nicht verbrennen will, mit Erden beschütten, dass kein Mensch ein Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich", 

στα εβραϊκά σχολεία,σπίτια και συναγωγές πρέπει κάποιος φωτιά να βαλει  κι οτι δεν καεί με χώμα 

να καλυφθεί,ώστε κανένας άνθρωπος λιθάρι η' σταχτη πάνω σ' αυτά αιωνια να μην δει

και τις φρικιαστικές  συνέπειες αυτων των λογων τις γνωρισε η ανθρωπότητα στο Άουσβιτς και 

τα αλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης στον β' παγκόσμιο πόλεμο,

Αληθεια,πόσο κοστίζει το συγχωροχάρτι για τον Μαρτίνο Λούθηρο;

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου