I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Στραβων ,Γεωγραφικα,βιβλιο ΙΓ,54 -μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Στραβων ,Γεωγραφικα,βιβλιο ΙΓ,54
-μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}
.
.Οι δυο όψεις του νομίσματος, η Αθηνά με κράνος και κουκουβάγια σε αμφορέα (86 π.Χ.)έργο
του Απελλικώντος.


Μικρογραφία του Dürer σε χειρόγραφο έργου του Αριστοτέλη


Aristotelis De Moribus ad Nicomachum

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Στραβων ,Γεωγραφικα,βιβλιο ΙΓ,54
-μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

απο την Αθηνα,το Λυκειο του Αριστοτελη[384-322π.Χ],την Περιπατητικη Σχολη,4ος αι. π.Χ,
μετα το 322,το 287,τα εσωτερικα βιβλια του Αριστοτελη μεταφερθηκαν στη Σκηψη της Τρωα-
δας,Μικρα Ασια,απο τον Νηλεα κληρονομο του Θεοφραστου,εκει οι απογονοι του τα'χαν
κρυμμενα σε υπογειο και σαπιζαν,να μην τα παρουν  οι Ατταλοι για τη βιβλιοθηκη της Περγα-
μου,τον 1ο αι. π.Χ  πουληθηκαν στον πλουσιο εμπορο,βιβλιοφιλο και νομισματοποιο Απελ-
λικωνα τον Τηιο και ξαναγυρισαν στην Αθηνα,αφου αντιγραφηκαν και αναπληρωθηκαν απ'αυ-
τον τα φθαρμενα λανθασμενα εκδοθηκαν,το 86 π.Χ ο Συλλας[ Lucius Cornelius Sulla Felix]
λεηλατησε την Αθηνα και ξεσηκωσε τη βιβλιοθηκη του Απελλικωνα στη  Ρωμη,εκει ο Τυρρανιων
ο Αμισσευς γραμματικος παιρνει στα χερια του τα βιβλια του Αριστοτελη,τα αντιγραφει και τα
στελνει στην Αθηνα,γλυτωνοντας τα απο τις αδεξιες αντιγραφικες περιπετειες,στον περιπατητι-
κο και αριστοτελικο φιλοσοφο Ανδρονικο τον Ροδιο που[2ο μισο 1αι. π.Χ] τα επιμελειται,τα
σχολιαζει ,τα κατατασει και τα εκδιδει προκαλωντας το τεραστιο Αριστοτελικο Ενδιαφερον

Καταταξη των Αριστοτελικων Βιβλιων:

Λογικά ή Όργανον:Περὶ ἑρμηνείας,Κατηγορίαι,Ἀναλυτικῶν προτέρων,Ἀναλυτικῶν ὑστέρων.
Τοπικά,Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι
Φυσικά:Φυσικῆς ἀκροάσεως,Περὶ τῶν ὀκτώ βιβλίων τῆς φυσικῆς,Περὶ οὐρανοῦ,
Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς,Περὶ Ξενοφάνους, περὶ Ζήνωνος καὶ περὶ Γοργίου,
Μετεωρολογικά,Μικρὰ φυσικά ,Περὶ ἐνυπνίου,Περί χρωμάτων,Περὶ τῆς καθ΄ ὕπνον
μαντικῆς,Περὶ Μακροβιότητος καὶ Βραχυβιότητος,Περὶ Νεότητος καὶ Γήρως καὶ Ζωῆς
καὶ Θανάτου,Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως,Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως,Περὶ ἀναπνοῆς,
Περὶ κόσμου[?]
Βιολογικά:Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν,Περὶ ζῴων μορίων,Περὶ πορείας ζῴων,Περὶ ζῴων κινήσεως,
Περὶ ζῴων γενέσεως,Περὶ φυτῶν (ἢ Γεωργικά) [?]
ψυχολογικα:Περὶ ψυχῆς,Περὶ ψυχῆς, ἀναθεώρησις,Περὶ πνεύματος[?]
Μετά τα φυσικά
Ηθικά:Ἠθικὰ Εὐδήμεια,Ἠθικὰ Μεγάλα[?],Ἠθικὰ Νικομάχεια,Περὶ Ἀρετῶν καὶ Κακιῶν[?]
Πολιτικά:Πολιτικά,Αθηναίων Πολιτεία,Οικονομικά[?]
Τεχνικά:Ρητορική,Ποιητική
Προβλήματα
Ρητορική:Ῥητορική,Ῥητορικὴ πρὸς Αλέξανδρον
Επιστολαί:Αριστοτέλους επιστολαί,Προτρεπτικός

.
.
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Στραβων ,Γεωγραφικα,βιβλιο ΙΓ,54
-μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Ἐκ δὲ τῆς Σκήψεως οἵ τε Σωκρατικοὶ γεγόνασιν Ἔραστος καὶ Κορίσκος καὶ ὁ τοῦ Κορίσκου
υἱὸς Νηλεύς͵ ἀνὴρ καὶ Ἀριστοτέλους ἠκροαμένος καὶ Θεοφράστου͵ διαδεδεγμένος δὲ τὴν
βιβλιοθήκην τοῦ Θεοφράστου͵ἐν ἧι ἦν καὶ ἡ τοῦ Ἀριστοτέλους· ὁ γοῦν Ἀριστοτέλης τὴν
ἑαυτοῦ Θεοφράστωι παρέδωκεν͵ ὧιπερ καὶ τὴν σχολὴν ἀπέλιπε͵ πρῶτος ὧν ἴσμεν συναγαγὼν
βιβλία καὶ διδάξας τοὺς ἐν Αἰγύπτωι βασιλέας βιβλιοθήκης σύνταξιν. Θεόφραστος δὲ Νηλεῖ
παρέδωκεν· ὁ δ᾽ εἰς Σκῆψιν κομίσας τοῖς μετ᾽ αὐτὸν παρέδωκεν͵ ἰδιώταις ἀνθρώποις͵ οἳ
κατάκλειστα εἶχον τὰ βιβλία οὐδ᾽ ἐπιμελῶς κείμενα· ἐπειδὴ δὲ ἤισθοντο τὴν σπουδὴν τῶν
Ἀτταλικῶν βασιλέων ὑφ᾽ οἷς ἦν ἡ πόλις͵ ζητούντων βιβλία εἰς τὴν κατασκευὴν τῆς ἐν
Περγάμωι βιβλιοθήκης͵ κατὰ γῆς ἔκρυψαν ἐν διώρυγί τινι· ὑπὸ δὲ νοτίας καὶ σητῶν κακωθέντα
ὀψέ ποτε ἀπέδοντο οἱ ἀπὸ τοῦ γένους Ἀπελλικῶντι τῶι Τηίωι πολλῶν ἀργυρίων τά τε
Ἀριστοτέλους καὶ τὰ τοῦ Θεοφράστου βιβλία· ἦν δὲ ὁ Ἀπελλικῶν φιλόβιβλος μᾶλλον ἢ
φιλόσοφος· διὸ καὶ ζητῶν ἐπανόρθωσιν τῶν διαβρωμάτων εἰς ἀντίγραφα καινὰ μετήνεγκε
τὴν γραφὴν ἀναπληρῶν οὐκ εὖ͵ καὶ ἐξέδωκεν ἁμαρτάδων πλήρη τὰ βιβλία. συνέβη δὲ
τοῖς ἐκ τῶν περιπάτων τοῖς μὲν πάλαι τοῖς μετὰ Θεόφραστον οὐκ ἔχουσιν ὅλως τὰ βιβλία
πλὴν ὀλίγων͵ καὶ μάλιστα τῶν ἐξωτερικῶν͵ μηδὲν ἔχειν φιλοσοφεῖν πραγματικῶς͵ ἀλλὰ
θέσεις ληκυθίζειν· τοῖς δ᾽ ὕστερον͵ ἀφ᾽ οὗ τὰ βιβλία ταῦτα προῆλθεν͵ ἄμεινον μὲν ἐκείνων
φιλοσοφεῖν καὶ ἀριστοτελίζειν͵ ἀναγκάζεσθαι μέντοι τὰ πολλὰ εἰκότα λέγειν διὰ τὸ πλῆθος
τῶν ἁμαρτιῶν. πολὺ δὲ εἰς τοῦτο καὶ ἡ Ῥώμη προσελάβετο· εὐθὺς γὰρ μετὰ τὴν Ἀπελλικῶντος
τελευτὴν Σύλλας ἦρε τὴν Ἀπελλικῶντος βιβλιοθήκην ὁ τὰς Ἀθήνας ἑλών͵ δεῦρο δὲ κομισθεῖσαν
 Τυραννίων τε ὁ γραμματικὸς διεχειρίσατο φιλαριστοτέλης ὤν͵ θεραπεύσας τὸν ἐπὶ τῆς
βιβλιοθήκης͵ καὶ βιβλιοπῶλαί τινες γραφεῦσι φαύλοις χρώμενοι καὶ οὐκ ἀντιβάλλοντες͵ ὅπερ
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει τῶν εἰς πρᾶσιν γραφομένων βιβλίων καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν
Ἀλεξανδρείαι.περὶ μὲν οὖν τούτων ἀπόχρη.
.
Απ'τη Σκηψη και οι Σωκρατικοι Εραστος και Κορισκος εχουν καταγωγη και ο γιος του Κορισκου
 Νηλεας,ανδρας που και τον Αριστοτελη ακροασθηκε και τον Θεοφραστο,και ειχε κληρονομησει
την βιβλιοθηκη του Θεοφραστου στην οποια ηταν κι αυτη του Αριστοτελη.Επειδη ο Αριστοτε-
λης την δικη του στον Θεοφραστο παρεδωσε,οπως αι τη σχοη αφησε,ο πρωτος απ'οσους ξε-
ρουμε που συνελεξε βιβλια και διδαξε τους στην Αιγυπτο βασιλιαδες την οργανωση βιβλιο-
θηκης.Ο Θεοφραστος στον Νηλεα παρεδωσε.Αυτος στη Σκηψη μεταφερνοντας τες στους
απογονους του παρεδωσε,σ'αμορφωτους ανθρωπους,οι οποιοι ειχαν κλειδωμενα τα βιβλια
χωρις καμια φροντιδα.Επειδη δε αισθανθηκαν την επιμονη των Ατταλων βασιλιαδων στους
οποιους ηταν υπο κατοχη η πολη,να ζητουν βιβλια για να δημιουργησουν την βιβλιοθηκη στην
Περγαμο,σε καποιο υπογειο χαντακι τα'κρυψαν.Απ'την υγρασια δε κι απ'τους σκορους κακο-
παθημενα μετα απο πολυ καιρο καποτε πουλησαν οι απογονοι στον Απελλικωνα απ'την Τεω
αντι πολλων χρηματων και τ'Αριστοτελη και του Θεοφραστου τα βιβλια.Ηταν δε ο Απελλικων
βιβλιοφιλος μαλλον παρα φιλοσοφος.Γι'αυτο και ζητωντας την επανορθωση των διαβρωσεων
σε νεα αντιγραφα μετεφερε τη γραφη οχι αναπληρωνοντας καλα.Κι εξεδωσε με πληρη λαθη τα
βιβλια.Συνεβηκε δε στους περιπατητικους στους παλιους μετα τον Θεοφραστο να μην εχουν
ολα τα βιβλια εκτος απο λιγα,και μαλιστα απο τα εξωτερικα,και να μην μπορουν να φιλοσοφι-
σουν πραγματικα,αλλα να λενε κοινοτυπιες.Οσοι δε ηρθαν υστερα,αφ'οτου τα βιβλια αυτα
εμφανισθηκαν,πολυ πιο καλα μεν εκεινων φιλοσοφουσαν κι αριστοτελιζαν,ομως ηταν αναγ-
κασμενοι πολλες εικασιες να λενε λογω του πληθους των λαθων.Πολυ δε σ'αυτο κι η Ρωμη
συνετελεσε.Γιατι αμεσως μετα του Απελλικωνα το τελος ο Συλλας ξεσηκωσε την βιβλιοθηκη
του Απελλικωνα,αυτος που την Αθηνα κυριευσε,εδω δε μεταφερνωντας την και ο Τυραννιων
ο γραμματικος την πηρε στα χερια του φιλοαριστοτελικος οντας,κολακευοντας τον φυλακα της
βιβλιοθηκης,και καποιοι βιβλιοπωλες π'αντιγραφεις κακους χρησιμοποιησαν και χωρις ν'αντι-
παραβαλλουν,οπως ακριβως και με τ'αλλα συμβαινει τα προς πωληση αντιγραμμενα βιβλια κι
εδω και στην Αλεξανδρεια,για τα οποια,λοιπον,ειναι περιττο να  πω
.
.

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

piano thesis- music composition and painting c.n.couvelis χ.ν.κουβελης https://youtu.be/CFVwsDfZW9U

.
.
piano thesis
music composition and painting
c.n.couvelis χ.ν.κουβελης
https://youtu.be/CFVwsDfZW9U


.
.

piano context-music composition and painting c.n.couvelis χ.ν.κουβελης https://youtu.be/qj6XQE-a0Tg

.
.
piano context
music composition and painting
c.n.couvelis χ.ν.κουβελης
https://youtu.be/qj6XQE-a0Tg


.
.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Μεταβολή- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-Μεταβολή-
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}
.
.

Μεταβολή-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

ην πρώτη αλλαγή παρατήρησε στη στάση του λεωφορείου,οι άνθρωποι δεν ήταν αυτοί που περίμεναν το λεωφορείο εκείνη την ώρα κάθε μέρα,η ηλικιωμενη κυρία με το κόκκινο φόρεμα έλειπε,ο ψηλος νεαρός με το ξυρισμενο κεφαλι απών,δεν έδωσε σημασία,,σκέφτηκε μέσα στις πιθανότητες ήταν να συμβεί κάποια φορά κι αυτό,επισης το λεωφορείο έφτασε με καθυστέρηση
δέκα λεπτών,εκείνη τη μέρα δεν έπεσε στην σντιληψη του κάτι άλλο παρσξενο,την άλλη μέρα
τα συνηθισμένα πρόσωπα στη στάση,το λεωφορείο ακριβώς στην ώρα,όμως ακολούθησε μια καινούργια διαδρομή,οι δρόμοι απ'τους οποίους περνούσε ήταν άγνωστοι, ντράπηκε να ρωτήσει
τον οδηγό η' κάποιο συνεπιβάτη τι συνέβαινε,ευτυχώς πέρασε από το δρόμο του και κατέβηκε,
κοίταξε το ρολόι,καθυστέρησε είκοσι λεπτά,ανέβηκε στο γραφείο,ο διευθυντής τον κοίταξε επιπληκτικα,ψέλλισε μια δικαιολογία,'αυτο να μην ξανασυμβεί'τον έκοψε με αυστηρή φωνή
ο διευθυντής,το απόγευμα που επέστρεψε το δρομολόγιο ήταν κανονικό,η κυρία με κόκκινο
φόρεμα μπήκε στη τρίτη σταση μετά απ' αυτόν,ο νεαρός με το ξυρισμενο κεφαλι όταν σηκώθηκε
να κατέβει τον είδε στις πίσω θέσεις,το βράδυ συναντήθηκε με την Ελένη και δειπνισαν σ'ενα
ακριβό εστιατόριο,δεν της ανάφερε τίποτα,ήταν τόσο χαρούμενη,εκείνη τη νύχτα κοιμήθηκε
σπίτι του,όταν έφυγε για το γραφείο δεν την ξύπνησε, έφυγε,δυσκολεύτηκε να βρει τη στάση,περιπλανήθηκε αρκετή ώρα,όταν τελικά τη βρήκε δεν υπήρχε άνθρωπος να περιμένει,
κοίταξε το ρολόι,είχαν περάσει σαρανταπέντε λεπτά,σε δεκα λεπτά ήρθε το λεωφορείο,
ανέβηκε,άδειο,κάθισε στη τρίτη πίσω από τον οδηγό θέση,ο οδηγός ήταν κάποιος άλλος,πρώτη
φορά τον έβλεπε,'σημερα δεν έχει κινηση'σχολιασε,ο οδηγός αμίλητος,η διαδρομή ήταν η ίδια,
σε καμία στάση δεν ανέβηκε κάποιος άνθρωπος,ήταν ο μοναδικός επιβάτης,κατέβηκε στη
σταση του,κοίταξε το ρολόι,είχε φτάσει ένα τέταρτο νωρίτερα,περπατούσε πέρα δώθε στο πεζοδρόμιο να περάσει η ώρα,ξαφνικά γυρίζοντας βλέπει τη κυρία με το κόκκινο φόρεμα να
μπαινει στο κτίριο,έτρεξε να τη προλάβει,είδε το ασανσέρ ν'ανεβαινει και να σταματά στον
τέταρτο όροφο,εκεί που ήταν το γραφείο του,στο γραφείο ο διευθυντής κάτω απ' τα μυωπικα του γυαλιά τον κοίταζε εξεταστικα,'τι σου συμβαίνει;πάλι άργησες είκοσι λεπτά','μα έφτασα πριν ένα τεταρτο'δικαιολογηθηκε,'παντως,η κυρία,είναι δεύτερη φορά που έρχεται και δεν σας βρίσκει,η υπόθεση της είναι πολύ σοβαρή,αυτό να μην επαναληφθεί,τώρα μπορείτε να φύγετε',κατέβηκε,
πήρε το λεωφορείο,δεν τον ενδιέφερε που περνούσε από αγνώστους δρόμους,άνθρωποι ανέβαιναν και κατέβαιναν στις στάσεις,ανάμεσα τους ξεχώρισε τη κυρία με το κόκκινο φόρεμα,σηκώθηκε
από τη θέση του,την πλησίασε και της είπε,'με συγχωρητε κυρια',εκείνη τον κοίταξε μ'απορια,'δεν καταλαβαίνω,κυριε'απαντησε,'μα δεν είστε εσείς στο γραφείο;'ειπε,'μαλλον κάποιο λάθος κάνετε κυριε'απαντησε η κυρία και γύρισε το κεφάλι της αλλού,τώρα παρατήρησε πως το δρομολόγιο
του λεωφορείου είχε επανέλθει,κατέβηκε δύο στάσεις πριν τη δική του,ο νεαρός με το ξυρισμενο κεφαλι σχεδόν τον έσπρωξε για ν'ανεβει στο λεωφορείο,τον άκουσε να βρίζει,όταν μπήκε στο διαμέρισμα η Ελένη είχε σηκωθεί κι επινε καφέ στο τραπεζάκι της κουζίνας,'πως πήγε η δουλειά;'
τον ρώτησε,'εχω μαγειρέψει, μακαρόνια με κιμά,να βάλω να φαμε;',κάθησαν να φάνε,η Ελένη
του μίλησε για τα εφηβικά της χρόνια,ήταν χαριτωμένη,,'το βράδυ'του πρότεινε η κοπελα' θα
σου κάνω εγώ το τραπέζι έξω,και θα πάμε για ποτό σε καποιο μπαρ',τη νύχτα στο μπαρ σ'ενα
ραπέζι στο βάθος είδε μέσα στο χαμηλό φωτισμό,δεν έκανε λάθος,τη κυρία με το κόκκινο φόρεμα
να κάθεται μαζί με τον νεαρό με το ξυρισμενο κεφαλι,ο νεαρός τον είδε και κάτι ψιθύρισε στη κυρία,εκείνη γύρισε το κεφάλι και τον κοίταξε,εκείνος έσκυψε το κεφάλι κι είπε στην Ελένη
πως ζαλίστηκε,ήταν κουρασμένος,να φύγουν,εκείνη τη νύχτα κοιμήθηκε στο σπίτι της Ελενης
.
.

Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

piano intensions-music composition and painting c.n.couvelis Χ.ν.κουβελης https://youtu.be/GzMmTZMOskA

.
.
piano intensions-music composition and painting c.n.couvelis Χ.ν.κουβελης

piano intensions-music composition and painting c.n.couvelis Χ.ν.κουβελης
https://youtu.be/GzMmTZMOskA


.
.

Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

piano movings 3-music composition and painting c.n.couvelis χ.ν.κουβελης https://youtu.be/hAENom0Qxfs

.
.

piano movings 3-music composition and  painting c.n.couvelis χ.ν.κουβελης
https://youtu.be/hAENom0Qxfs


.
.

Αγρινιο Agrinio Around-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music Jazz Street Trio https://youtu.be/iv5PRQ0UgbM

.
.
Αγρινιο Agrinio Around-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music Jazz Street Trio
https://youtu.be/iv5PRQ0UgbM


.
.

Τοπιο Ξηρομερο-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music Claude Debussy-Preludes https://youtu.be/I9pg_ijBbt0

.
.
Τοπιο Ξηρομερο-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music Claude Debussy-Preludes
https://youtu.be/I9pg_ijBbt0


.
.

Σάββατο 25 Αυγούστου 2018

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο α',προταση β',Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι. [μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis] Κατα καποιον προσεγγιστικο τροπο ο διαλεκτικος συλλογισμος του Ευκλειδη για την αποδειξη,κατασκευη,της προτασης β,Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι. του Βιβλιου α' των Στοιχειων του -χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis} .

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο α',προταση β',Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ
ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι.
[μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis]

Κατα καποιον προσεγγιστικο τροπο ο διαλεκτικος συλλογισμος του Ευκλειδη για
την αποδειξη,κατασκευη,της προτασης β,Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ
ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι. του Βιβλιου α' των Στοιχειων του
-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}
.
.

Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο α',προταση β',Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ
ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι.
[μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis]

Κατα καποιον προσεγγιστικο τροπο ο διαλεκτικος συλλογισμος του Ευκλειδη για
την αποδειξη,κατασκευη,της προτασης β,Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ
ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι. του Βιβλιου α' των Στοιχειων του
-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

προτασης α.β
Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι.
σε δοσμενο σημειο σε δοσμενη ευθεια ιση ευθεια να τοποθετηθει
θελουμε στο δοσμενο σημειο Α να κατασκευασουμε τμημα ισο με το δοσμενο τμημα ΒΓ,
σκεφτομαστε πως στον κυκλο με κεντρο το Β και ακτινα ιση με το ΒΓ οι απειρες ακτινες
του ειναι ισες με τη ΒΓ,κι αν κατασκευασθει στο Α ιση της,τοτε κι αυτη θα ειναι ιση μ'ολες
τις απειρες ακτινες του κυκλου,συμπεραινουμε ενα απειρο αριθμο θεσεων ισων τμηματων
με το ΒΓ και στο Α και στο Β,πρεπει,κατα καποιο τροπο,να ξεφυγουμε απο αυτη την απειρια
με κατι δοσμενο σταθερο,ωστε να σταθεροποιηθουν πανω σε δυο σταθερες ευθειες,
ενα πρωτο σταθερο τμημα ειναι απο το δοσμενο Α στο δοσμενο Β,το ΑΒ,τοτε το σταθερωτερο
τριγωνο που μπορει να κατασκευασθει με βαση το ΑΒ ειναι το ισοπλευρο τριγωνο,κατασκευα-
ζεται,προταση α.α λοιπον το ισοπλευρο τριγωνο ΔΑΒ,και ειναι τοτε ΔΑ ,ΔΒ ισο με ΑΒ,τωρα
καταλαβαινουμε πως τα ισα τμηματα που θελουμε θα βρισκονται πανω στις ευθειες ΔΑ,ΔΒ,
προεκτεινοντας,προς το ιδιο μερος του επιπεδου,στη ΔΒ η ακτινα ΒΗ ιση με δοσμενο τμημα ΒΓ,
αν,επομενως,με κεντρο το σημειο Δ και ακτινα ιση με ΔΗ γραψω κυκλο η ευθεια ΔΑ θα τον
τεμνει στο σημειο Λ,τοτε επειδη τα ΑΗ,ΑΛ ειναι ακτινες αυτου του κυκλου ειναι ισα τμηματα,
κι αν απ'αυτα τα ισα αφαιρεθουν τα ισα τμηματα ΔΑ,ΔΒ του ισοπλευρου τριγωνου ΔΑΒ,τοτε
προκυπτουν ισα τμηματα,τα ΑΛ,ΒΗ,αφου το ΒΗ ειναι ακτινα του κυκλου με κεντρο το Β κι
ακτινα το ΒΓ,τοτε το τμημα ΑΛ στο δοσμενο σημειο Α ισο με το δοσμενο τμημα ΒΓ,
ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.
αυτο που επρεπε να κατασκευασθει


Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο α',προταση β',
β΄. Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι.Ἔστω τὸ μὲν δοθὲν σημεῖον τὸ Α, ἡ δὲ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΒΓ· δεῖ δὴ πρὸς τῷ Α σημείῳ τῇ
δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ΒΓ ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι.
Ἐπεζεύχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Α σημείου ἐπὶ τὸ Β σημεῖον εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ συνεστάτω ἐπ' αὐτῆς
τρίγωνον ἰσόπλευρον τὸ ΔΑΒ, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν ἐπ' εὐθείας ταῖς ΔΑ, ΔΒ εὐθεῖαι αἱ ΑΕ,
ΒΖ, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Β διαστήματι δὲ τῷ ΒΓ κύκλος γεγράφθω ὁ ΓΗΘ, καὶ πάλιν κέντρῳ
τῷ Δ καὶ διαστήματι τῷ ΔΗ κύκλος γεγράφθω ὁ ΗΚΛ.
Ἐπεὶ οὖν τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΗΘ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΒΗ. πάλιν, ἐπεὶ
τὸ Δ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΚΛΗ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ ΔΛ τῇ ΔΗ, ὧν ἡ ΔΑ τῇ ΔΒ ἴση
ἐστίν. λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΛ λοιπῇ τῇ ΒΗ ἐστὶν ἴση. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΒΓ τῇ ΒΗ ἴση· ἑκατέρα ἄρα
τῶν ΑΛ, ΒΓ τῇ ΒΗ ἐστὶν ἴση. τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα· καὶ ἡ ΑΛ ἄρα τῇ ΒΓ
 ἐστὶν ἴση.
Πρὸς ἄρα τῷ δοθέντι σημείῳ τῷ Α τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ΒΓ ἴση εὐθεῖα κεῖται ἡ ΑΛ· ὅπερ
ἔδει ποιῆσαι.

[μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis]
Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο α',προταση β'
σε δοσμενο σημειο σε δοσμενη ευθεια ιση ευθεια να τοποθετηθει
.
Εστω το μεν δοσμενο σημειο το Α,η δε δοσμενη ευθεια η ΒΓ,πρεπει λοιπον στο Α σημεiο
στη δοσμενη ευθεια ΒΓ ιση ευθεια να τοποθετηθει.
Ας ενωθει τοτε απο το Α σημειο στο Β σημειο ευθεια η ΑΒ,κι ας δημιουργησω πανω της
τριγωνο ισοπλευρο το ΔΑΒ,κι ας προεκταθουν ευθεια στις ΔΑ,ΔΒ ευθειες οι ΑΕ,ΒΖ,και με
κεντρο μεν στο Β διαστημα δε [ισο] στο ΒΓ κυκλος ας ειναι γραμμενος ο ΓΗΘ,και παλι  με
κεντρο μεν στο Δ διαστημα δε [ισο] στο ΒΓ κυκλος ας  ειναι γραμμενος ο ΗΚΛ..
Επειδη λοιπον το Β σημειο κεντρο ειναι του ΓΗΘ κυκλου,ιση ειναι η ΒΓ στη ΒΗ,παλι επειδη.
το Δ σημειο κεντρο ειναι του ΚΛΗ κυκλου,ιση ειναι η ΔΛ στη ΔΗ,οντας η ΔΑ με την ΔΒ
ιση,επομενως η υπολοιπη η ΑΛ με την υπολοιπη τη ΒΗ ειναι ιση,δειχθηκε δε και η ΒΓ με την
ΒΗ  ιση,καθε μια επομενως των ΑΛ,ΒΓ με την ΒΗ ειναι ιση,τα δε με το ιδιο ισα και το ενα
με το αλλο ειναι ισα,και η ΑΛ επομενως με την ΒΓ ειναι ιση,
Επομενως στο δοσμενο σημειο το Α στη δοσμενη ευθεια τη ΒΓ ιση ευθεια βρισκεται η ΑΛ,
ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.
αυτο που επρεπε να κατασκευασθει
.
.
Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο α',προταση β'
Προς τω δοθεντι σημειω τη δοθειση ευθεια
ισην ευθειαν θεσθαι.
 -animations χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
-music Intentionally Blank Twenty-five Notes You Forgot to Remember
https://youtu.be/6Y1b44oHc8E


.
.

Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο α',προταση β' Προς τω δοθεντι σημειω τη δοθειση ευθεια ισην ευθειαν θεσθαι. -animations χ.ν.κουβελης c.n.couvelis -music Intentionally Blank Twenty-five Notes You Forgot to Remember https://youtu.be/6Y1b44oHc8E

.
.

Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο α',προταση β' προς τω δοθεντι σημειο τη δοθειση ευθεια ισην ευθειαν θεσθαι-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Ευκλειδη Στοιχεια,Βιβλιο α',προταση β'
Προς τω δοθεντι σημειω τη δοθειση ευθεια
ισην ευθειαν θεσθαι.
 -animations χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
-music Intentionally Blank Twenty-five Notes You Forgot to Remember
https://youtu.be/6Y1b44oHc8E


.
.

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

GREEK POETRY -κυριως,αμφισημα σχηματιζουμε τις προτασεις μας- POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

.
.
GREEK POETRY
-κυριως,αμφισημα σχηματιζουμε τις προτασεις μας-
POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης
.
.


αρχαικο-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


κυριως,αμφισημα σχηματιζουμε τις προτασεις μας-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

στο φως το σωμα λυγισε
υπεροπτικο                         η ρητορικη της σεληνης
τυλιχτηκε στα τριανταφυλλα
μορφες προιστορικων κυκνων στα πετρωματα του χρονου
το βαθυ βλεμμα του καθρεφτη στο δωματιο
το διαφανες κρυσταλλο της παιδικης ηλικιας ενα
απροοπτο κιτρινο του βαν Γκογκ
το κοκκινο πορφυρο της σιωπης
                                                          ασβεστολιθικα πουλια και φυτα
ειμαστε
η γλωσσα,τουλαχιστον,να σωθει,ειπε
φυκια ανθρωπων στο κηπο
χρωματιστα δεντρα αγγιζουμε                                  και στη αγορα
μ'επιδεξιες κινησεις ενας αρλεκινος Οιδιποδας παιζει στα ζαρια
τα ματια του
η' κατ'αλλους,πλεον ειδημονες,πουλαει τα Απαντα του Φρουντ
ενας Οδυσσεας,τον ειδαμε,κωπηλατουσε στα νερα του καθρεφτη
ο Ελπηνορας ταιζε το κιτρινο ψαρακι στο γυαλινο ενυδρειο
'κραυγες Ιστοριας τα ταξιδια μας' εγραψε
κανενας δεν ειμαι,φωναξε,και μαζεψε τη ματαιοδοξια του
τι αρμυρα εχει η μεταφυσικη
ο Αριστοτελης ο Πλατωνας η Πολιτεια το Συζυγες του Ανθρωπου
ενα δεντρο η θαλασσα τα βραχια το βλεμμα μας
η' το ταγκο της γαληνης του φεγγαριου αποψε
τα λουλουδια τα νουφαρα τα κυπαρισσια
στο μεταλλο του ηλιου μυθολογια
κυριως,αμφισημα σχηματιζουμε τις προτασεις μας
στη πραγματικοτητα με λεξεις ταξιδευουμε
καθε Οιδιποδας και το Αινιγμα του
η επιθυμια της Αληθειας απ'τα κοκκαλα βγαλμενη
.
.

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -πολυαιτιοτητα και συναιτιοτητα-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis -Ενας Λαβυρινθος ΜεταΦρασεων- [Προκλος Proclus] ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-πολυαιτιοτητα και συναιτιοτητα-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
-Ενας Λαβυρινθος ΜεταΦρασεων-
[Προκλος Proclus]
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}
.
.

proclus-chart-1-thomas-m-johnson

πολυαιτιοτητα και συναιτιοτητα-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
Ενας Λαβυρινθος ΜεταΦρασεων

στο κεντρο ενος κανονικου δωδεκαπλευρου ειδε τον τεραστιο πυργο,αποτελουμενο απο
κολουρους κωνους,ο ενας πανω στον αλλον,απειρους,με αυξομειουμενη ακτινα,αριστερα
η πλατια ηρεμια του ποταμου,
βρεθηκε σ'εναν ετυφλωτικα φωτισμενο διαδρομο που ελλισονταν ανεβαινοντας,δεξια κι
αριστερα υπηρχαν πορτες με αριθμους,σε τριαδες,αυτο το διαισθανθηκε,3,4,5,-5,12,13,
-7,24,25,-9,40,41,-11,60,61,-...,1001,501000,501001,..,
ανεβαινε συνεχεια,
σε καποια τριαδα,μια πορτα ηταν ανοιχτη,'ελα μεσα'ακουσε μια φωνη,μπηκε στην αιθουσα,
ειδε εναν αντρα καθισμενο,μπροστα του ενα τραπεζι με βιβλια και χαρτια,και πισω μια τεραστια
βιβλιοθηκη, 
'πάντα ἐν πάσιν, ἀλλ' οἰκείως' ειπε ο αντρας γελωντας,του εδειξε τη καρεκλα να καθισει,
'οι πυθαγορειες τριαδες,οι αριθμοι στις πορτες',και συνεχισε, 'καθε περιττος αριθμος,
με το τετραγωνο του ελλαττουμενο κατα μια μοναδα και διαιρουμενο με το 2,και το
τετραγωνο του προσαυξειμενο κατα μια μοναδα και  διαιρουμενο με το δυο,αποτελουν
μια πυθαγορεια τριαδα',τον κοιταξε,'Εν,Νους,Ψυχη η πρωτη τριαδα,το Υπερουσιον Εν
το Αιδιον Αιωνιο Αναλοιωτο,η μονη,απορρεει,η προοδος,στο Νου,τη Γνωση,απο εκει
στη Ψυχη,κατεβαινοντας στον αισθητο υλικο κατωτερο κοσμο,κι επειτα η επιστροφη,
η αντιστροφη πορεια,προς το Ανωτατο Εν,την Πρωτη Αρχη,την Ενθεωση',
καταλαβε,' Ο Προκλος ειστε,ο μαθητης του Συριανου στην Αθηνα',
'αυτος,κι αυτο το καιρο σχολιαζω το πρωτο βιβλιο των Στοιχειων του Ευκλειδη,καταπληκτικη,
και μαλιστα δικη του,η αποδειξη του Πυθαγορειου θεωρηματος,την προταση μζ΄:
ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς
τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τετραγώνοις.
η Υπερβαση του Νου,ενα θαυμασιο παραδειγμα της επιστροφης στο Εν Τελειο',
ανοιξε ενα βιβλιο,ξεφυλλησε,
'ειμαστε στον αισθητο κοσμο κατωτερα οντα,νοσουντα,εδω σ'αυτο το Υπομνημα ερμηνευω
τον μυθο της Κιρκης στην Οδυσσεια,ο Ομηρος,και συμφωνει ο Πλατωνας,ειναι θεοπνευστος
ποιητης,κι οι μυθοι του εχουν βαθυ μυστικο νοημα,που δεν μπορει ν'ανακαλυψει ο ανιδεος
αναγνωστης,
ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι χλωρὸν
οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα· ἀνέμισγε δὲ σίτῳ
φάρμακα λύγρ', ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης.
αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, αὐτίκ' ἔπειτα
ῥάβδῳ πεπληγυῖα κατὰ συφεοῖσιν ἐέργνυ.
οἱ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρίχας τε
καὶ δέμας, αὐτὰρ νοῦς ἦν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ. 240
η Κιρκη με τον κυκεωνα,το φαρμακι της,μεταμορφωσε τους συντροφους του Οδυσσεα
σε βρωμικα γουρουνια,που ομως εχουν συνειδηση το τι ηταν πριν,και κλαινε κι οδυρονται
για τη καταντια τους,ομως ο Οδυσσεας με τη βοηθεια του Ερμη και το μωλυ δεν κατεπεσε
στη γοητεια της, 
αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ' ἔθελξε 318
οπως ολες οι ψυχες,που επιδιωκουν το Αγαθον,και ποθουν απο τα κατωτερα γηινα να υψω-
θουν στα ανωτερα και να ενωθουν με το Απολυτο Εν,τον Αιωνα'
εκει,σ'αυτο το σημειο,ξυπνησε το 766 μ.Χ  ο Αραβας μαθηματικος Tabit ben Qurra και θυμη-
θηκε πως ειχε ακροαση στις 10 η ωρα αυτο το πρωι  απο τον Χαλιφη της Βαγδατης al Mansur
να του ζητησει να παρει ως λαφυρα απο τον Βυζαντινο Αυτοκρατορα τα Στοιχεια του Ευκλειδη
για να τα μεταφρασει,
εκει ακριβως το 801 μ.Χ  ξυπνησε απο τον μεσημεριανο του υπνο ο al Hajjaj ibn Yusuf Ibn
Matar,αραβας μαθηματικος,για να συνεχισει τη πρωτη μεταφραση του στα αραβικα των
Στοιχειων του Ευκλειδη με την Υψηλη προτροπη του Χαλιφη Harum al Rashid
εκει στο μεσο της νυχτας το 835 μ.Χ ξυπναει ο al Hajjaj κι αρχιζει τη δευτερη μεταφραση των 
Στοιχειων του Ευκλειδη,την επονομαζομενη Mamunian,αφιερωμενη στον Χαλιφη al Mamun,
κι εκει ακριβως,το 901 μ.Χ, ξυπνησε ο αραβας μαθηματικος και ιστορικος των αραβικων μαθη-
ματικων Thabit ibn Qurra al Harrani,σε μια ωρα ειχε ραντεβου στον μεγαλο πυργο με εναν
μεγαλο Ελληνα νεοπλατωνιστη φιλοσοφο και μαθηματικο,τον Προκλο τον Διαδοχο,που αυτες
τις μερες ειχε ερθει επισημος προσκεκλειμενος του Χαλιφη στη Βαγδατη απο την Αθηνα,
θα συζητουσε μαζι του για το φιλοδοξο σχεδιο του να αναθεωρησει και να συμπληρωσει την
επιτυχημενη μεταφραση του Ishag ibn Hunayn των Στοιχειων του Ευκλειδη,
εκει,βλεποντας τον Thabit ibn Qurra al Harrani να μπαινει στον μεγαλο πυργο των απανωτων
κουλουρων κωνων, ξυπνησε,τρεις ωρες πριν ξημερωσει,ο Ishag ibn Hunayn,
πανω στο τραπεζι ειδε τα χειρογραφα της μεταφρασης των Στοιχειων του Ευκλειδη να φωτιζον-
ται μεσα στη ζεστη νυχτα απ'το λαμπερο φως του γεματου φεγγαριου,που εμπαινε απ'τ'ανοιχτο
παραθυρο,
δεν ξανακοιμηθηκε,οταν φωτισε η μερα καθισε στο τραπεζι και συνεχισε τη μεταφραση,
ειχε ανεβει ο ηλιος οταν  απ΄το παραθυρο ειδε εναν ανθρωπο να βαδιζει προς τον μεγαλο
πυργο και να μπαινει μεσα,ξεκουρασε για λιγο τα ματια του κοιταζοντας την πλατια ηρεμια
του ποταμου,
υστερα ξαναγυρισε στα γραπτα του,ειχε φτασει στη προταση μζ',του Πυθαγορειου θεωρημα-
τος,κι αυτη τωρα θα μετεφραζε 
.

Τρίτη 21 Αυγούστου 2018

Athens towards West-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music Dizzy Gillespie Bill Allred https://youtu.be/CYvLqKYM7_U

.
.
Athens  towards  West-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music Dizzy Gillespie Bill Allred
https://youtu.be/CYvLqKYM7_U


.
.

τοπιο-Ξηρομερο-Αστακος-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music Mozart https://youtu.be/NVwTWsJM5mw

.
.
τοπιο-Ξηρομερο-Αστακος-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music Mozart
https://youtu.be/NVwTWsJM5mw


.
.

GREEK POETRY -Ομηρική Ελλάδα 2018- POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

.
.
GREEK POETRY
-Ομηρική Ελλάδα 2018-
POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης
.
.


Ομηρική Ελλάδα 2018-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

στο βορρά η αρκούδα
οἴη δ' ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο
Θρηικιος άνεμος ξεριζώνει ιτιές και φτελιες
ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος
η Κασσάνδρα στις Μυκήνες πρώτο πρωινό
χρυσές μέλισσες βομβιζουν στ'αυτια της
ένα Σαββάτο βραδυ
μια Κυριακή πρωί
μπηκα στο Γιουλ μπαξέ
η ασκαυλος των τζιτζικιών στη μουριά
φρέσκα σύκα στο τραπεζι
οἴκαδ' ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεθρος
Μαλαγματενιο αργαλειό κ'ελεφαντενιο κτένι
κ'ενα κορμι αγγελικό κάθεται κι υφαινει
Αδεται εν Συνασω-κυκλιος χορός
η Ελενη κτένιζεται στον μεγάλο καθρέφτη
κόκκινιζει τα χείλη της
μια φλέβα κύκνου στ'αριστερο χέρι της
'που'ναι η μάσκα μου;δεν τη βρισκω'
Ἕκτωρ, ἡμῖν δ' αὖτ' ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος
η Σμύρνη φωτογραφία αναμνηστικη
της έφεραν τη μάσκα
βάλε στα μαλλιά σου λάδι
στα μάγουλα σου κοκκιναδι
την φώναξαν Ρουμπαλια
Γαρουφαλιά που σε τριγυρνουνε τα πουλια
.
.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -James Erl Ray Thrill Case-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-James Erl Ray Thrill Case-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}
.
.

James Erl Ray Thrill Case-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

'ειχα επίσκεψη στις φυλακές του Μιζούρι,ένας άγνωστος λευκός,σαν Ραούλ μου συστήθηκε,
δεν μου είπε πολλά,αν θέλω να γλυτώσω τα 20 χρόνια φυλακής όλα ήταν κανονισμένα,σε δύο
μέρες απόδρασα εύκολα,συναντηθηκαμε στο ορισμένο μέρος,να βρίσκομαι 4 Απριλιου στο
Μέμφις,να νοικιάσω δωμάτιο με θέα το Λορεν μοτέλ,,η δουλειά,ένας μαύρος πρέπει
οπωσδήποτε να βγει απ'τη μέση,σωματεμπορος,ναρκωτικά,,αλκοόλ,μου'δωσε λεφτά,νοικιασα
μια λευκή Μουστανγκ και λίγο πριν το μεσημέρι ήμουνα στο Μεμφις', ο Τζέιμς Ερλ Ρέι νοικιασε
δωμάτιο σε μια πανσιόν,ζήτησε δωμάτιο με θέα,από το μπάνιο έβλεπε το Λόρεν μοτελ,'λίγο
μετά κατέβηκα στη πόλη σ' ένα κατάστημα οπλων αγορασα μια καραμπίνα ρεμιγκτον,κυάλια
και στόχαστρο,όλα σε θήκη,γυρίζοντας στη πανσιόν βρήκα στο δωμάτιο τον Ραουλ,μόλις μ'ειδε
έβαλε τις φωνές,'εισαι ηλίθιος,πας να μας κάψεις,έβγαλες εικοσιδολαρα να πληρώσεις στη
ξενοδοχα,το ίδιο θα'κανες για τα όπλα,να γίνεις στόχο;πολύ επικινδυνο',πήγανε στο μπάνιο,
του έδειξε τον μαύρο απέναντι στο μοτέλ,δεύτερος όροφος,ήταν στο μπαλκόνι σκυμμένος και
συζητούσε με κάποιον άλλον μαυρο στην αυλή,'αυτος ειναι'ειπε ο Ραούλ με σκληρή φωνή,'οταν
θα'ναι μόνος του τον πετυχαίνεις,πρόσεξε με τη πρώτη,όχι αστοχιες','στο δωμάτιο μου'δωσε
ένα φάκελο,η καινούργια ταυτότητα σου ,διαβατήριο,και χρηματα,είπε ο Ραούλ,στη φωνή του
υπήρχε κάτι σαν απειλή,εφυγε',ο Τζέιμς Ερλ Ρέι παραμόνευε στο μπάνιο,ησυχία απέναντι.καμια
κίνηση,ο μαύρος κοιμόνταν,αντιπαθούσε γενικά τους μαύρους,δεν ήθελε σχέσεις μ'αυτους,
μόνο με πόρνες μαύρες πηγαινε,ήταν φτηνές,μπορούσε να τις μεταχειρίζεται όπως ήθελε,να
κάνει τα γούστα του,μια την ξυλοφορτωσε αγρια και δεν την πλήρωσε,ούτε κι οι άλλοι τους
ήθελαν,στα λεωφορεία τους είχαν χωρισμένους,στο πίσω μέρος,στη φυλακή οι πιο πολύ ήταν
απ' αυτούς,αλκοολικοί,νταβατζηδες,μαχαιροβγάλτες,πρεζόνια,σήμερα στο Μέμφις τους είδε
να διαδηλώνουν,ζητούσαν δικαιώματα,το κάθαρμα απέναντι του αναπαύονταν,σε λίγο
θ'αναπαυονταν αιωνια,σκέφτηκε και γέλασε,'κατα τις 6 το απόγευμα ξαναπήγα στο μπάνιο,
τον είδα στο μπαλκόνι,ήταν μόνος,τον σημάδεψα στο πρόσωπο,πυροβόλησα,έπεσε,αμέσως
άκουσα μια γυναίκα να σκούζει,εχωσα το όπλο στη θήκη και κατέβηκα γρήγορα τις σκάλες,
κάπου,στο δρόμο,ξεφορτωθηκα τη θηκη,'ο Τζέιμς Ερλ Ρέι οδήγησε μέχρι την Ατλάντα,από'κει
πέρασε στο Τορόντο του Καναδα,κανένας δεν τον εμπόδισε,βρέθηκε στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού,στο Λονδίνο,έπειτα στη Λισαβώνα,'εκει σ' ένα μπαρ κάποιοι μαύροι ναυτικοί,
μεθυσμένοι,απειλούσαν πως θα εκδικηθουν τη δολοφονία του αρχηγού,έστησα αυτί,πρώτη
φορά άκουσα το όνομα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ,τον είχαν,είπαν, πυροβολήσει στο Μέμφις,πριν
ένα χρόνο,4 Απριλίου,ακουσα κι άλλα πολλά,τότε κατάλαβα,μ'ειχαν μπλέξει,φοβηκα,έτρεμα,
σε λίγο θα μ'επιαναν,τ'αποτύπωματα μου στη ρεμιγκτον,τα εικοσιδολαρα,η λευκή Μουστανγκ,
ο κλοιός εκλεινε,να προλάβω να ξεφυγω',στο Λονδίνο στο διεθνές αεροδρόμιο Χηθροου τον
συνέλαβαν για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν αποδρασει και κρυφτεί στη
Ροδεσία,ο κύκλος για τον Τζέιμς Ερλ Ρέι έναν λευκό μικροκακοποιο έκλεισε,ο ιστός της αράχνης
εκτυλίχτηκε μεθοδικα γύρω του,τον τυλιξε, 'ηλεκτρικη καρεκλα'του ειπαν 'η 99 χρόνια φυλακή;',
ομολόγησε,όλα για τον Τζέιμς Ερλ Ρέι τελείωσαν 30 χρόνια αργότερα στη φυλακή,1998,'στην
ανυπαρξια πλεον' ειπε
.
.
.

Zeitung Frankfurt Stadt Rundschau ,στην Opernplatz Frankfurt 8 Απριλίου 1968 δύο
Μαχαιριωτες μετανάστες στη Δυτικη Γερμανια ο Νίκος Παπατρέχας και ο Γιάννης
Βότσης διαδηλώνουν για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ενάντια στη
σκληρότητα των ρατσιστικών διακρισεων
Πολίτες του Κόσμου
Έχω ένα όνειρο I have a dream
[Martin Luther King Jr.,finale of his speech at the March on Washington in 1963 ]

Zeitung Frankfurt Stadt Rundschau,Ντοκουμέντο 8 Απριλίου 1968 Φρανκφούρτη Δυτική
Γερμανία διαδήλωση διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του μαύρου αγωνιστή Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ στις 4 Απριλιου στο Μέμφις του Τενεσί ΗΠΑ.

Martin Luther King Jr.
"Αυτό τον καιρό σκέφτομαι πού και πού τον θάνατο και την κηδεία μου και αναρωτιέμαι τι
θα ήθελα να ακουστεί τότε.
Αν τύχει και είστε, κάποιοι από σας, εκεί όταν έρθει εκείνη η μέρα, να ξέρετε ότι δεν θα ήθελα
μια μακρόσυρτη κηδεία. Κι αν βάλετε κάποιον να με αποχαιρετίσει, πείτε του σας παρακαλώ
να μη μακρηγορήσει. Να μην αρχίσει να λέει για το Νομπέλ - δεν είναι αυτό το σπουδαίο - ούτε
για τα σχολεία που έβγαλα.
Εκείνο που θα 'θελα να ειπωθεί είναι ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ προσπάθησε να βοηθήσει τους άλλους. Θα 'θελα να ειπωθεί ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ προσπάθησε να αγαπήσει τους άλλους.
Θα 'θελα να μπορείτε να πείτε εκείνη τη μέρα ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ νοιάστηκε να ταΐσει
τον πεινασμένο, να ντύσει τον γυμνό, να κάνει συντροφιά στον φυλακισμένο. Θα 'θελα να
μπορείτε να πείτε ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πάσχισε να αγαπήσει και να υπηρετήσει τον
άνθρωπο"[17].
.
.

Fragile History-Συνταγμα Μετρο-Γιαννης Ψυχοπαιδης-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music Mozart piano Ένα Ελληνικό Πανόραμα https://youtu.be/gDC0K4dWdrw

.
.

Γιάννης Ψυχοπαιδης,ζωγραφος-Fragile-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Fragile History-Συνταγμα Μετρο-Γιαννης Ψυχοπαιδης-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-music
Mozart piano
Ένα Ελληνικό Πανόραμα
https://youtu.be/gDC0K4dWdrw


.
.