I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -De la Grammatologie on Derrida Deconstruction-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης (Fragmenta Deconstructions-Αποσπασματα Αποδομησεων)- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-De la Grammatologie on Derrida Deconstruction-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης
(Fragmenta Deconstructions-Αποσπασματα Αποδομησεων)
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}
.
.


Jacques Derrida,philosopher-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης

De la Grammatologie on Derrida Deconstruction-c.n.couvelis χ.ν.κουβελης
(Fragmenta Deconstructions-Αποσπασματα Αποδομησεων)
Το μιλώ "αυτό" είναι πιο πολύ του γράφω "αυτό"
To speech is more to write
Διαβαζεις αυτό,άρα έχεις πολλούς τρόπους να διαβάσεις αυτό
Διαβαζεις,άρα μπορείς άπειρα να μιλήσεις
(δια-βάζω,δια-βαίνω,δια-έρχομαι,δια-βαλω,δια-χωριζω/άπειρα,α-πειρα,α-περας,
α-πορεια,απορία)
.
1. Celui qui brillera dans la science de
l'écriture brillera comme le soleil.
1.Αυτος που θα λάμψει μέσα στην επιστήμη
της γραφής θα λάμψει όπως ο ηλιος
Un scribe (EP, p. 87).(χαράκτης)
(brillera γυαλίζει ζεχωρισει διακριθει,science de l'ecriture γραφοτεχνικη η γραφιστικη)
Ένας γραφεας
O Samas (dieu du soleil), tu scrutes de
ta lumière la totalité des pays comme
si c'était des signes cunéiformes (ibid.).
(scrutes σχεδιάζω εκτυπώνω σκαλίζω γραφιζω)pays page,signes signature υπογραφή,)
Ω Σαμάς(θεέ του ήλιου)εσύ χαράζεις
το φως σου σ'ολοκληρη τη χώρα σαν
να'ταν σημεια σφηνοειδη
2. Ces trois manières d'écrire répondent
assez exactement aux trois divers états
sous lesquels on peut considérer les
hommes rassemblés en nation. La pein-
ture des objets convient aux peuples
sauvages ; les signes des mots et des
propositions aux peuples barbares ; et
l'alphabet aux peuples policés.
J.-J. Rousseau, Essai sur l'origine des
langues.
(manieres mano χέρι χειρισμός /repond απαντά re-pond γεφυρωνει επανενώνει/divers
διαιρω διάσταση ,δύο στιχοι /etat κράτος εξουσία δύναμη υπέροχη καθεστώς κατάσταση/
sous υπό /consider con-side με την ίδια αποψη,γνώμη,rassemble semble samble same
ομοιαζω/en in ένα/ nation natale γέννηση πρόγονοι έθνος/objet abject αντι-κειται
απωθημένο/convient συγκλίνει con veni έρχεται μαζί ,συμβαδίζει/sauvages άγριοι,
πρωτογονοι aged απολιτιστοιlpeuples φυλή πλήθος λαός άνθρωποι/barbares bar bar /
police πολιτισμενοι polite ευγενικός καθαρός πλυμενος πολις polis police /)
2.Αυτοι οι τρόποι της γραφής αντιστοιχούν
αρκετα ακριβώς στα τρία διαφορετικα καθεστωτα
με τα οποία μπορεί να θεωρηθεί οι
ανθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έθνος,Η ζω-
γραφικη των αντικειμένων ταιριαζει στους απολίτιστους
λαους,τα σημεία των λέξεων και οι
προτασεις στους βαρβάρους λαούς,και
το αλφάβητο στους πολιτισμένους λαους
(J.J.Rousseau.Μελετη για την αρχή των
γλωσσων)
3. L'écriture alphabétique est en soi et pour
soi la plus intelligente.
Hegel, Encyclopédie.
3,Η αλφαβητικη γραφή είναι αυτή καθ'
αυτη η πιο διανοητική
Hegel.Encyclopedie
(en in soi inself στο εσωτερικό σου μέσα σου εντός σου l pour soi for yourself προορίζεται,
είναι τελος,εντελέχεια)telos in gente
.
.
2. l'histoire de la métaphysique qui, malgré toutes les différences et non seulement de
Platon à Hegel (en passant même par Leibniz) mais aussi, hors de ses limites apparentes,
des présocratiques à Heidegger,a toujours assigné au logos l'origine de la vérité en général:
l'histoire de la vérité, de la vérité de la vérité,a toujours été, à la différence près d'une
diversion métaphorique dont il nous faudra rendre compte, l'abaissement de  l'écriture
et son refoulement hors de la parole « pleine » ;
2.Η ιστορία της μεταφυσικής η οποία, παρ 'όλες τις διαφορες και όχι μόνο από τον
Πλάτωνα στον Χέγκελ (περνωντας κι από τον Λαιμπνιτς)αλλά επίσης,εκτός των
φαινομενικων οριων της, από τούς προσωκρατικούς στον Χαιντεγκερ,έχει πάντοτε
εκχωρημενο στον λόγο την αρχή της αλήθειας γενικά.η ιστορία της αλήθειας,
της αλήθειας της αλήθειας,εχει πάντοτε υπαρξει,με τη διαφορα σχεδόν μιας μεταφορικής
μετατροπης την οποία θα επρεπε να υπολογίσουμε,η απομείωση της γραφής και η
απομακρυνση της εκτός της "πλήρους" ομιλιας
(Ο Λόγος η Ιστορία της Αλήθειας,της Αλήθειας της Αλήθειας,...)
.
Socrate, celui qui n'écrit pas.
Nietzsche.
Ο ορισμός του Σωκράτη από τον Νίτσε:
Σωκράτης,αυτός ο οποίος δεν έγραψε(δεν γράφει)
(Αλλά πλήρως μίλησε)
.
Si, pour Aristote, par exemple, "les sons émis par la voix (τα εν τη φωνη) sont les symboles
des états de l'âme (παθήματα της ψυχης) et les mots écrits les symboles des mots émis par
la voix »{De l'interprétation 1, 16 a 3), c'est que la voix, productrice des premiers symboles,
a un rapport de proximité essentiell et immédiate avec l'âme.
Αν,για τον Αριστοτέλη,παραδειγμα ,"οι ήχοι που εκπέμπονται με τη φωνη"(τα εν τη φωνη)
είναι τα σύμβολα των καταστάσεων της ψυχης (παθήματα της ψυχής) και οι γραμμένες
λέξεις τα σύμβολα των λεξεων που εκπέμπονται με τη φωνη"(Περί Ερμηνειας 1,6 a 3)αυτό
είναι γιατί η φωνή,παραγωγός των πρώτων συμβολων,έχει μία σχέση ουσιαστικής
εγγύτητας και αμεσότητας με τη ψυχή
.
Sans doute le sens de l'être n'est-il pas le mot « être »ni le concept d'être, Heidegger le
rappelle sans cesse.
Χωρίς αμφιβολία η έννοια του είναι δεν είναι η λέξη "είναι",ούτε η αντίληψη του είναι,ο
Χάιντεγκερ το υπενθυμιζει χωρίς παύση
(sens sense αίσθηση έννοια / etre υπαρξη ειναι/concept ιδέα σύλληψη αντίληψη/ rappele
ξαναλέω επαναλαμβάνω ξαναθυμιζω)
Το Είναι Δεν είναι Αυτό που λέμε(γράφουμε)ότι είναι το Ειναι
.
Nous ne comprenons pas l'être en ayant égard à « tu es »," vous êtes », « je suis », ou « ils
seraient », qui tous pourtant constituent aussi, et au même titre que le « est », des formes
du verbe « être »
(Το "εγώ είμαι","εσύ είσαι",αυτοί θα είναι" δεν συνιστουν το Είναι,είναι μορφές του
ρήματος "είναι")
.
L'écriture n'est que la représentation de la parole ; il est bizarre qu'on donne plus desoin
à déterminer l'image que l'objet.
J.-J. Rousseau, Fragment inédit d'un essai sur les langues.
(Η γραφή προσπαθεί μάταια να αντιπροσωπεύσει την ομιλία.Μια εικόνα να ορίσει το
αντικείμενο)
.
(infini, in fine,τέλος,car ,αυτοκίνητα,lu luce φως φωτίζω ligfht ελαφρό εύκολο κατανοητό
αποσύνθεση,texte υφανση υφαίνω ,δίκτυο,net,δικτυωνω,συσχετιζω,απομονώνω,
διαστρεφω,nature,nation πατρίδα,natale γέννηση,αρχη,εκκίνηση,φύση φυεται
αναπτύσεται,το πραγματικό είναι αυτό που ονομάζουν οι "πραγματικες" λέξεις,
οι οποίες δεν έχουν πραγματική ύπαρξη(extension,έκταση,εκ τείνω,εκτός τείνει,exist,
ex-ist, εξω είναι,προς τα έξω είναι,εκτός είναι,άσχετο),δεν έχουν υπάρξει(nonexist),
ecriture/critic/crisis/δια-ραγη/διαταραχή,διαταρασω,ανατρέπω,αποπεμπω,
διαρηγνυω,διαπλεκω,disparition,διασπορά,διά σπείρω,δια σπειρας,dis par etre
δις-ειναι,δίπλα είναι,δις-παρων,δις να είναι,δυσκολευεται να είναι,εξαφανίζεται,
μειώνεται,εμποδίζεται,etre/disetre,το ειναι ως μη-ειναι,το είναι ως δυσκολα-ειναι,
Das Sein ist DisSein,disign,σχεδιο,l'etre e disetre,Αυτό ας το δούμε(ας το εξετάσουμε,
ας το το αντιληφθούμε)από Αυτό που δεν ειναι(από το μέρος που δεν είναι)αστοχία,
το Είναι αστοχο Είναι,το Είναι σε αστοχία Είναι,Etre manquer Etre,Ist miss Ist,
Sein verpassen Sein,Είναι,εστιν,έστε,ist,este,exte,texte,nontexte,nonexte,noneste,
nonist,ουκ έστε,ου εστιν,ου Είναι,το κείμενο αυτό δεν είναι αυτό (μόνο) το κείμενο,
this text is not (only) this text, διαβαζω(,διά/βαίνω,re/ad,επί/προσθετω)το κειμενο
(ερευνω,ερωτώ,search,searcing in text,into texture)διακείμενος,διακειμενομαι εδώ
εκεί hier da,HierSein DaSein,εκκινω Ομιλία,Speech Starting,συναδον διαδον,parodia,
παρωδία, παροδια,verbalismus
Et ainsi à l'infini car nous avons lu, dans le texte,que le présent absolu, la nature,
ce que nomment les mots de « mère réelle », etc., se sont toujours déjà dérobés,
n'ontjamais existé ; que ce qui ouvre le sens et le langage, c'est cette écriture
comme disparition de la présence naturelle.
.
(Grammatique de Logique or Logigue de Grammatique)
(Ένα κείμενο διατρέχεται στη Γραμματική του.διαφορετικη γραμματική/διαφορετικό
κειμενο)
.
(Le langage tourne (πόλος, πολειν) autour de l'axe rationnel)γιατί η γλώσσα γυρνά γύρω
από το λογικό άξονα)
.
La paroleest aussi « la première institution sociale ».η ομιλία είναι ο πρωταρχικός θεσμός
της κοινωνίας,
(Η ομιλία ειναι κατά φύσιν στον ανθρωπο)
.
Rousseau ajoute une note : « ... on nous donne gravement pour de la philosophie les rêves
de quelques mauvaises nuits. On me dira que je rêve aussi ; j'en conviens : mais ce que les
autres n'ont garde de faire, je donne mes rêves pour des rêves, laissant chercher s'ils ont
quelque chose d'utile auxgens éveillés. »
( Η φιλοσοφία ονειρεύεται σοβαρά στα βαθειά σκοτάδια,τα όνειρα της είναι όνειρα
ονείρων,κι ίσως μπορεί να φανουν σε κάτι χρήσιμα στους ανθρώπους )
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου