I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Πλουταρχου.Βιοι Παραλληλοι.Κικερων,[ΚΗ',ΚΘ'] Η Γυναικα του Καισαρα [και η Σκηνοθεσια της Μοιχειας] [σχολιο,μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis] ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-Πλουταρχου.Βιοι Παραλληλοι.Κικερων,[ΚΗ',ΚΘ']
Η Γυναικα του Καισαρα [και η Σκηνοθεσια της Μοιχειας]
[σχολιο,μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis]
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}
.
.Πομπηια Pompeia

Πλουταρχου.Βιοι Παραλληλοι.Κικερων,[ΚΗ',ΚΘ']
Η Γυναικα του Καισαρα [και η Σκηνοθεσια της Μοιχειας]
[σχολιο,μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis]

[ΚΗ'] Ἐκ τούτων ἐγίνετο πολλοῖς ἐπαχθής, καὶ οἱ μετὰ Κλωδίου συνέστησαν ἐπ’ αὐτόν,ἀρχὴν
τοιαύτην λαβόντες.ἦν Κλώδιος ἀνὴρ εὐγενής, τῇ μὲν ἡλικίᾳ νέος, τῷ δὲ φρονήματι θρασὺς
καὶ αὐθάδης. οὗτος ἐρῶν Πομπηίας τῆς Καίσαρος γυναικός, εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ παρεισῆλθε
κρύφα, λαβὼν ἐσθῆτα καὶ σκευὴν ψαλτρίας·ἔθυον γὰρ ἐν τῇ Καίσαρος οἰκίᾳ τὴν ἀπόῤῥητον
ἐκείνην καὶ ἀθέατον ἀνδράσι θυσίαν αἱ γυναῖκες, καὶ παρῆν ἀνὴρ οὐδείς·ἀλλὰ μειράκιον
ὢν ἔτι καὶ μήπω γενειῶν ὁ Κλώδιος ἤλπιζε λήσεσθαι διαδὺς πρὸς τὴν Πομπηίαν διὰ τῶν
γυναικῶν. ὡς δ’ εἰσῆλθε νυκτὸς εἰς οἰκίαν μεγάλην, ἠπόρει τῶν διόδων, καὶ πλανώμενον
αὐτὸν ἰδοῦσα θεραπαινὶς Αὐρηλίας τῆς Καίσαρος μητρός, ᾔτησεν ὄνομα. φθέγξασθαι δ’
ἀναγκασθέντος  αὐτοῦ καὶ φήσαντος ἀκόλουθον Πομπηίας ζητεῖν Ἄβραν τοὔνομα, συνεῖσα
τὴν φωνὴν οὐ γυναικείαν οὖσαν ἀνέκραγε καὶ συνεκάλει τὰς γυναῖκας. αἱ δ’ ἀποκλείσασαι
τὰς θύρας καὶ πάντα διερευνώμεναι, λαμβάνουσι τὸν Κλώδιον, εἰς οἴκημα παιδίσκης ᾗ
συνεισῆλθε καταπεφευγότα. τοῦ δὲ πράγματος περιβοήτου γενομένου, Καῖσάρ τε τὴν
Πομπηίαν ἀφῆκε,καὶ δίκην τις <τῶν δημάρχων> ἀσεβείας ἐγράψατο τῷ Κλωδίῳ.
[ΚΘ']Κικέρων δ’ ἦν μὲν αὐτοῦ φίλος, καὶ τῶν περὶ Κατιλίναν πραττομένων ἐκέχρητο
προθυμοτάτῳ συνεργῷ καὶ φύλακι τοῦ σώματος, ἰσχυριζομένου δὲ πρὸς τὸ ἔγκλημα τῷ
μηδὲ γεγονέναι κατ’ ἐκεῖνον ἐν Ῥώμῃ τὸν χρόνον, ἀλλ’ ἐν τοῖς ποῤῥωτάτω χωρίοις διατρίβειν,
κατεμαρτύρησεν ὡς ἀφιγμένου τε πρὸς αὐτὸν οἴκαδε καὶ διειλεγμένου περί τινων· ὅπερ ἦν
ἀληθές. οὐ μὴν ἐδόκει μαρτυρεῖν ὁ Κικέρων διὰ τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν αὑτοῦ γυναῖκα
Τερεντίαν ἀπολογούμενος. ἦν γὰρ αὐτῇ πρὸς τὸν Κλώδιον ἀπέχθεια διὰ τὴν ἀδελφὴν τὴν
ἐκείνου Κλωδίαν, ὡς τῷ Κικέρωνι βουλομένην γαμηθῆναι καὶ τοῦτο διὰ Τύλλου τινὸς
Ταραντίνου πράττουσαν, ὃς ἑταῖρος μὲν ἦν καὶ συνήθης ἐν τοῖς μάλιστα Κικέρωνος, ἀεὶ δὲ
πρὸς τὴν Κλωδίαν φοιτῶν καὶ θεραπεύων ἐγγὺς οἰκοῦσαν, ὑποψίαν τῇ Τερεντίᾳ παρέσχε.
χαλεπὴ δὲ τὸν τρόπον οὖσα καὶ τοῦ Κικέρωνος ἄρχουσα, παρώξυνε τῷ Κλωδίῳ συνεπιθέσθαι
καὶ καταμαρτυρῆσαι. κατεμαρτύρουν δὲ τοῦ Κλωδίου πολλοὶ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν
ἐπιορκίας, ῥᾳδιουργίας, ὄχλων δεκασμούς, φθορὰς γυναικῶν. Λεύκολλος δὲ καὶ θεραπαινίδας
παρεῖχεν, ὡς συγγένοιτο τῇ νεωτάτῃ τῶν ἀδελφῶν ὁ Κλώδιος, ὅτε Λευκόλλῳ συνῴκει. πολλὴ
δ’ ἦν δόξα καὶ ταῖς ἄλλαις δυσὶν ἀδελφαῖς πλησιάζειν τὸν Κλώδιον, ὧν Τερτίαν μὲν Μάρκιος
<ὁ> Ῥήξ, Κλωδίαν δὲ Μέτελλος ὁ Κέλερ εἶχεν, ἣν Κουαδρανταρίαν ἐκάλουν, ὅτι τῶν ἐραστῶν
τις αὐτῇ χαλκοῦς ἐμβαλὼν εἰς βαλάντιον ὡς ἀργύριον εἰσέπεμψε· τὸ δὲ λεπτότατον τοῦ
χαλκοῦ  νομίσματος κουαδράντην Ῥωμαῖοι καλοῦσιν. ἐπὶ ταύτῃ μάλιστα τῶν ἀδελφῶν κακῶς
ἤκουσεν  ὁ Κλώδιος. οὐ μὴν ἀλλὰ τότε τοῦ δήμου πρὸς τοὺς καταμαρτυροῦντας αὐτοῦ καὶ
συνεστῶτας ἀντιταττομένου, φοβηθέντες οἱ δικασταὶ φυλακὴν περιεστήσαντο, καὶ τὰς
δέλτους οἱ πλεῖστοι συγκεχυμένοις τοῖς γράμμασιν ἤνεγκαν. ὅμως δὲ πλείονες ἔδοξαν οἱ
ἀπολύοντες γενέσθαι, καί τις ἐλέχθη καὶ δεκασμὸς διελθεῖν. ὅθεν ὁ μὲν Κάτλος ἀπαντήσας
τοῖς δικασταῖς, „ὑμεῖς“ εἶπεν „ὡς ἀληθῶς ὑπὲρ ἀσφαλείας ᾐτήσασθε τὴν φυλακήν,
φοβούμενοι μή τις ὑμῶν ἀφέληται τὸ ἀργύριον“. Κικέρων δὲ τοῦ Κλωδίου πρὸς αὐτὸν
λέγοντος, ὅτι μαρτυρῶν οὐκ ἔσχε πίστιν παρὰ τοῖς δικασταῖς, „ἀλλ’ ἐμοὶ μέν“ εἶπεν „οἱ πέντε
καὶ εἴκοσι τῶν δικαστῶν ἐπίστευσαν· τοσοῦτοι γάρ σου κατεψηφίσαντο· σοὶ δ’ οἱ τριάκοντα
οὐκ ἐπίστευσαν· οὐ γὰρ πρότερον ἀπέλυσαν ἢ ἔλαβον τὸ ἀργύριον“. ὁ μέντοι Καῖσαρ οὐ
κατεμαρτύρησε κληθεὶς ἐπὶ τὸν Κλώδιον, οὐδ’ ἔφη μοιχείαν κατεγνωκέναι τῆς γυναικός,
ἀφεικέναι δ’ αὐτὴν ὅτι τὸν Καίσαρος ἔδει γάμον οὐ πράξεως αἰσχρᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ φήμης
καθαρὸν εἶναι.
[μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis]
.
.
[ΚΗ']Εξ αιτιας τιυτων εγινε στους πολλους απεχθης,κι οι γυρω απ'τον Κλωδιο συσπειρωθηκαν
εναντιον του.Ο Κλωδιος ηταν ανδρας ευγενικης καταγωγης,στην ηλικια νεος,και στο φρονημα
θρασυς κι αυθαδης.Αυτος εχοντας ερωτα για την Πομπηια τη γυναικα του Καισαρα,στο σπιτι
αυτου μπηκε κρυφα,παιρνωντας το ρουχο και την ενδυμασια μιας ψαλτριας,γιατι οι γυναικες
τελουσαν μεσα στο σπιτι του Καισαρα την απορρητη κι αθεατη στους ανδρες τελετη,και πα-
ρων κανενας ανδρας δεν ηταν,αλλα καθως ακομη ηταν μικρο παιδι κι ουτε γενια ειχε ο Κλω-
διος ηλπιζε να γλυστρισει χωρις να τον καταλαβουν ως την Πομπηια μεσ'απ'τις γυναικες.
Καθως μπηκε νυχτα μεσα στο μεγαλο σπιτι,χαθηκε στους διαδρομους,και περιπλανωμενο
οταν τον ειδε η υπερετρια της Αυρηλιας της μητερας του Καισαρα τον ρωτησε τ'ονομα του.
Κι αναγκασμενος να μιλησει ειπε πως την ακολουθο της Πομπηιας ψαχνει με τ'ονομα
Αβρα,εκεινη καταλαβαινοντας οτ'η φωνη δεν ηταν γυναικεια φωναξε και καλουσε τις γυναι-
κες να τρεξουν.Αυτες εκλεισαν τις πορτες  και παντου εψαχναν,και πιανουν τον Κλωδιο μεσα
στη καμαρη,που'χε καταφυγει, ενος κοριτσιου με το οποιο ειχε μπει μαζι στο σπιτι.Αφου
το συμβαν βουησε παντου,ο Καισαρας και την Πομπηια χωρησε και να δικαστει για ασεβεια
καταγγειλε τον Κλωδιο, 
[ΚΘ']Ο Κικερων ηταν μ'αυτον φιλος,και στα περι Κατιλινα διαπραττομενα τον ειχε βρει προθυ-
μοτατο συνεργατη και φρουρο του σωματος του.Οταν δε ισχυρισθηκε για την κατηγορια
εναντιον του οτι εκεινο τον καιρο καθολου δεν βρισκονταν στη Ρωμη,αλλα στα πιο μακρυνα
μερη εμενε,μαρτυρισε εναντιον του πως ηρθε σ'αυτον στο σπιτι του και συμβουλευθηκε για
καποια ζητηματα του,το οποιον ηταν αληθες.Ομως δεν φαινεται να μαρτυρησε ο Κικερων
χαριν της αληθειας,αλλ'απολογουμενος προς την γυναικα του Τερεντια.Γιατι αυτη αισθανον-
ταν απεχθεια προς τον Κλωδιο εξ αιτιας της αδελφης του Κλωδιας,καθως αυτη με τον Κικερω-
να ηθελε να παντρευτει,κι αυτο μεσω του Τυλλου καποιου απ'τον Ταραντα επεδιωκε,ο οποι-
ος συνεργατης ηταν κι απ'τους πολυ δικους του Κικερωνα,κι οι συνεχεις με  την Κλωδια συνα-
ναστροφες του και φροντιδες,η οποια κοντα κατοικουσε,εδωσαν στην Τερεντια υποψια.Και
καθως ηταν δυστροπη στους τροπους και τον Κικερωνα εξουσιαζε,τον εξωθησε εναντια στον
Κλωδιο να κινηθει και να μαρτυρισει κατα του.Καταμαρτυρουσαν πολλοι αξιοσεβαστοι αν-
δρες τον Κλωδιο για επιορκια,ραδιουργια,δωροδοκιες του οχλου,διαφθορες γυναικων.
Ο Λευκολλος εφερε και υπερετριες ,πως ο Κλωδιος ειχε ερωτικα συσχετισθει με την πιο νεω-
τερη αδελφη του,οταν αυτη με τον Λευκολλο συγκατοικουσε ως συζυγος.Και πολυ μεγαλη
ηταν η φημη πως και με τις αλλες δυο αδελφες του συνεβρεθηκε ερωτικα ο Κλωδιος,απ'τις
οποιες τηνΤερτια ο Μαρκιος ο Ρηξ ειχε γυναικα και την Κλωδια ο Μετελλος ο Κελερ,την οποια
Κουαδρανταριαν  καλουσαν,γιατι απ'τους εραστες καποιος σ'αυτη χαλκινα  νομισματα βαζον-
τας σε σακουλακι γι'ασημενια της τα'στειλε,το δε  παρα πολυ λεπτο χαλκινο νομισμα κουα-
δρατη οι Ρωμαιοι καλουν.Κι εξ αιτιας αυτης πιο πολυ απ'τις αδελφες ο Κλωδιος δυσφημη-
σθηκε.Οντας τοτε ο λαος αντιτιθεμενος προς εκεινους που συγκεντρωνονταν κι εναντιον
του μαρτυρουσαν,φοβουμενοι  οι δικαστες  φυλακες εβαλαν να τους περιστοιχιζουν,και τις
πινακιδες-με τους ψηφους οι πιο πολλοι με συγχισμενα τα γραμματα εφεραν.
Ομως οι περισσοτεροι φαινονταν να'ναι οι αθωωνοντες,κι ειπωθηκε πως και καποια δωρο-
δοκια ελαβε χωρα.Κι απο'κει ορμωντας ο Κατλος οταν συναντηθηκε με του δικαστες,'εσεις'
ειπε,' πραγματικα αληθεια για την ασφαλεια ζητησατε την φρουρα,επειδη φοβοσασταν
πως καποιος απο σας θ'αφαιρεσει  τ'αργυρια' .Ο δε Κικερων οταν ο Κλωδιος του'πε,οτ' ως
 μαρτυς δεν εγινε πιστευτος στους δικαστες,'αλλα σ'εμενα',απαντησε,'οι εικοσιπεντε απ'τους
δικαστες  εδωσαν πιστην,επειδη τοσοι σε καταψηφισαν.Σε'σενα οι τριαντα δεν εδωσαν
πιστην,γιατι δεν σ'αθωωσαν πριν να πιασουν τ'αργυρια' .Ο Καισαρας,παρ'ολ'αυτα,αν και
κληθηκε δεν μαρτυρησε κατα του Κλωδιου,ουτ'ειπε πως εχει αναγνωρισει μοιχεια κατα
της γυναικας του ,την χωρισε διοτι του Καισαρα ο γαμος πρεπει οχι μονον απο ατιμωτικη
πραξη,αλλα κι απο φημες καθαρος να'ναι.

/[Η γυναικα του Καισαρα δεν πρεπει μονο να ειναι αλλα και να φαινεται τιμια]/
.
.
Σχολια:
-την ἀπόῤῥητον  ἐκείνην καὶ ἀθέατον ἀνδράσι θυσίαν αἱ γυναῖκες, καὶ παρῆν ἀνὴρ οὐδείς
Τα Μυστηρια της Αγαθης θεας
-[οι δικασται]καὶ τὰς δέλτους οἱ πλεῖστοι συγκεχυμένοις τοῖς γράμμασιν ἤνεγκαν.
καθε δικαστης ειχε στη διαθεση του τρεις δελτους[πινακιδες] για να ψηφισει
αναλογα την κριση του,στην μια απ'αυτες ηταν σημειωμενο το γραμμα A [Absolvo,Αθωος],
στη δευτερη το γραμμα C[Condemno,Ενοχος] και στην τριτη τα γραμματα N L[Non Liquet,
Αμφιβολια] /
-ὅτι τὸν Καίσαρος ἔδει γάμον οὐ πράξεως αἰσχρᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ φήμης καθαρὸν εἶναι.
/[Η γυναικα του Καισαρα δεν πρεπει μονο να ειναι αλλα και να φαινεται τιμια]/
η πρωτη γυναικα του Γαιου Ιουλιου Καισαρα[100π.Χ-44π.Χ]ηταν η Κορνηλια κορη του
Λεύκιου Κορνήλιου Κίννα,υπατου, απο το 84 π.Χ-68 π.Χ
κατοπιν το 68 π.Χ παντρευτηκε την Πομπηια κορη του Quintus Pompeius Rufus κι εγγονη του
Λευκιου Κορνηλιου  Συλλα
κατα μια εκδοχη,ο  Γαιος Ιουλιος Καισαρας το 62 π.Χ σκηνοθετησε την μοιχεια της Πομπηιας
στο σπιτι του την ημερα των Μυστηριων της Αγαθης θεας με τον τυχοδιωχτη νεαρο Ποπλιο
Κλωδιο Πουλχερ,τρελλα ερωτευμενο μαζι της, για να βρει την ευκαιρια να την χωρισει και
 να νυμφευτει  την τριτη γυναικα του  την Καλπουρνια  κορη του  Lucius Calpurnius Piso
Caesoninus το 59 π.Χ,γαμος που θα τον εξυπερετουσε στα μελλοντικα μεγαλεπιβουλα σχεδια
του ως Κοσμοκρατωρ
-ὅμως δὲ πλείονες ἔδοξαν οἱ ἀπολύοντες γενέσθαι, καί τις ἐλέχθη καὶ δεκασμὸς διελθεῖν
ο Μάρκος Λικίνιος Κράσσος δωροδοκησε τους δικαστες κι ο Κλωδιος αθωωθηκε στη δικη
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου