I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Ισοκρατους Λόγος Περί Ειρήνης -(μετάφραση αποσπασμάτων χ.ν.κουβελης c.n.couvelis) ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Ισοκρατους Λόγος Περί Ειρήνης

-(μετάφραση αποσπασμάτων χ.ν.κουβελης c.n.couvelis)

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.

Ισοκρατους Λόγος Περί Ειρήνης

-(μετάφραση αποσπασμάτων χ.ν.κουβελης c.n.couvelis)


2.γιατί συγκεντρωθήκαμε  εδώ να μιλήσουμε για την ειρήνη και τον πόλεμο,τα οποία την πιο 

μεγάλη δύναμη έχουν στη ζωή των ανθρώπων

2.ἥκομεν γὰρ ἐκκλησιάσοντες περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, ἃ μεγίστην ἔχει δύναμιν ἐν τῷ βίῳ 

τῷ τῶν ἀνθρώπων, 


10.αν θέλετε να βρείτε το τι συμφέρει στη πόλη,μάλλον σε αυτούς που εναντιώνονται στις 

γνώμες σας πρέπει να προσέχετε παρα σε αυτούς που ευχαριστουν, γνωριζοντας ότι από αυτούς 

που εδώ εμφανίσθηκαν αυτοί που αυτά που θέλετε λένε εύκολα να σας εξαπατήσουν μπορουν,

γιατί αυτό που λέγεται για ευχαριστηση σας τυφλώνει να δείτε το πιο ωφέλιμο,από αυτους όμως 

που δεν συμβουλεύουν για την ευχαρίστηση τίποτα δεν πάθετε τετοιο,γιατί να σας μεταπείσουν  

δεν θα μπορούσαν,


10.εἴπερ ἠβούλεσθε ζητεῖν τὸ τῇ πόλει συμφέρον, μᾶλλον τοῖς ἐναντιουμένοις ταῖς ὑμετέραις 

γνώμαις προσέχειν τὸν νοῦν ἢ τοῖς καταχαριζομένοις, εἰδότας ὅτι τῶν ἐνθάδε παριόντων οἱ μὲν 

ἃ βούλεσθε λέγοντες ῥᾳδίως ἐξαπατᾶν δύνανται,τὸ γὰρ πρὸς χάριν ῥηθὲν ἐπισκοτεῖ τῷ καθορᾶν 

ὑμᾶς τὸ βέλτιστον, ὑπὸ δὲ τῶν μὴ πρὸς ἡδονὴν συμβουλευόντων οὐδὲν ἂν πάθοιτε τοιοῦτον: 

οὐ γὰρ ἔστιν ὅπως ἂν μεταπεῖσαι δυνηθεῖεν ὑμᾶς,


16.λεω λοιπόν ότι χρειάζεται να κάνετε ειρήνη όχι μόνο με τους Χιώτες και τους Ροδίτες και 

τους Βυζαντινούς και τους Κωες αλλά με όλους τους ανθρώπους,και να χρησιμοποιήστε τις 

συνθήκες όχι αυτές που καποιες τώρα έχουν γραφτεί,αλλά αυτές που έγιναν με τον βασιλιά(της Περσίας) και τους Λακεδαιμονες(την Ανταλκιδειο ειρήνη),που προτάσσουν οι Έλληνες αυτόνομοι 

να είναι και οι φρουρές από τις ξένες πόλεις να αποσυρθούν και την δική του χώρα  να κατέχει ο καθένας,γιατί από αυτά ούτε περισσότερα δικαια θα βρούμε ούτε μάλλον στη πόλη περισσότερο 

να συμφέρουν,


16.φημὶ δ᾽ οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τὴν εἰρήνην μὴ μόνον πρὸς Χίους καὶ Ῥοδίους καὶ Βυζαντίους 

καὶ Κῴους ἀλλὰ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους, καὶ χρῆσθαι ταῖς συνθήκαις μὴ ταύταις αἷς νῦν τινὲς γεγράφασιν, ἀλλὰ ταῖς γενομέναις μὲν πρὸς βασιλέα καὶ Λακεδαιμονίους, προσταττούσαις δὲ 

τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους εἶναι καὶ τὰς φρουρὰς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων πόλεων ἐξιέναι καὶ τὴν 

αὑτῶν ἔχειν ἑκάστους. τούτων γὰρ οὔτε δικαιοτέρας εὑρήσομεν οὔτε μᾶλλον τῇ πόλει 

συμφερούσας.


19.αραγε θα μας επαρκεσει,αν και την πόλη με ασφάλεια κατοικουμε και σε αυτά του βίου πιο ευκατάστατοι γίνουμε και στα δικά μας ομονοουμε και στους Έλληνες είμαστε αρεστοί;

γιατί πιστεύω πως αν αυτά υπάρξουν πραγματικά η πόλη θα ευδαιμονισει,αφού ο πόλεμος από 

όλα που είπα μας στερησε,

και γιατί περισσότερο φτωχούς μας έχει κάνει και πολλούς κινδύνους μας αναγκασε να υπομείνουμε,και στους Έλληνες μας εχει διαβαλει και με κάθε τρόπο μας έχει ταλαιπωρήσει,

20.αν όμως κάνουμε ειρήνη και 

τέτοιοι εμείς αποδεικτουμε όπως οι κοινές συνθήκες προστάζουν,με πολύ ασφάλεια την πόλη 

θα κατοικησουμε ,απαλλαγμένοι από πολέμους και κινδύνους και ταραχή,στην οποια  τώρα

ο ένας με τον αλλον είμαστε οδηγημένοι,κάθε μέρα για ευπορια να εργαζομαστε,

ήσυχασμενοι από τις εισφορες και τις τριηραρχιες και από τις άλλες του πολέμου υποχρεωσεις,

χωρίς φόβο καλλιεργώντας τη γη και τη θάλασσα πλέοντας και τις άλλες εργασίες να επιχειρούμε 

οι οποίες τώρα λόγω του πολέμου έχουν εγκαταλειφθεί,

21.τοτε θα δούμε τη πόλη διπλάσια από ότι τώρα έσοδα να παίρνει,γεμάτοι να είναι από εμπόρους 

και ξένους και μετοικους από τους οποίους έρημη κατάντησε


19.ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν

ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καὶ τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι

γιγνοίμεθα καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ

παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι

τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν.

ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων

ἀπεστέρηκεν· καὶ γὰρ πενεστέρους πεποίηκε, καὶ πολλοὺς

κινδύνους ὑπομένειν ἠνάγκασε, καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας

διαβέβληκε, καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς.

[20] ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα καὶ τοιούτους ἡμᾶς

αὐτοὺς παράσχωμεν οἵους αἱ κοιναὶ συνθῆκαι προστάτ-

τουσι, μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν,

ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς,

 εἰς ἣν νῦν πρὸς ἀλλήλους καθέσταμεν, καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν

ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, ἀναπεπαυμένοι μὲν

τῶν εἰσφορῶν καὶ τῶν τριηραρχιῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν

περὶ τὸν πόλεμον λειτουργιῶν,

ἀδεῶς δὲ γεωργοῦντες

καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις

ἐπιχειροῦντες αἳ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν.

21. ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν διπλασίας μὲν ἢ νῦν τὰς προσό-

δους λαμβάνουσαν, μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ

ξένων καὶ μετοίκων ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν

.

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου