I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

GREEK POETRY-POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης-προβαλοντας το φεγγαρι-projecting moon

.
.
GREEK POETRY
POETRY-c.n.couvelis
ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης
.
προβαλοντας το φεγγαρι
projecting moon
.
.
.


.
.
προβαλοντας το φεγγαρι
projecting moon
.
.
προβαλοντας το φεγγαρι στη βαρκα
αναμεσα σε φωτεινες παρενθεσεις
ρεουσες ασωματες σκιες
πανω σε σιωπηλες αντανακλασεις νερων
οταν ο κυκλος του φεγγαριου κυλαει
με μπρουτζινα δορατα φωνων
με φτερωτα λογια:
πως εφτασες εως εδω,
στους απαλους μηρους της Κιρκης;
εσυ ενας Κανενας;
αληθεια ειναι,πως την ξεγελασες
την περσινη ανοιξη,
και τωρα νοτισμενα φυλλα πεφτουν,
συνεχως πεφτουν,
σε στροβιλισμους
απο τη βελανιδια
ενα φθινοπωρινο φεγγαρι φωτιζει
ομοιοκαταληξιες
και καταβρεχει τη θαλασσα
.
projecting moon down in the boat between light-brackets
flowing no body shandows over the silent mirroring waters
when the circle moon went over with bronze lances shouts
in hurried speech how come you in sweet limbs of Circe,
you a noone,it's truth,you she had deceived the previous spring
and wet leaves is falling,continuous falling,in whirling movements
from oak's tree an Autumn moon is lighting verses
and spraying the sea
.
Projektierung Mond in das Boot zwischen Licht-Klammern fließt
kein Körper shandows über die stille Spiegelung Wasser, wenn
der Kreis Mond über ging mit Bronze Lanzen ruft in eiligen Rede,
wie kommen Sie in süßen Glieder Circe, du bist ein niemand,
es ist die Wahrheit, du sie betrogen im vergangenen Frühjahr
und nasses Laub fällt, kontinuierlich sinkt, in wirbelnden
Bewegungen aus Eiche der Baum ein Herbst Mond leuchtet Verse
und Spritzen auf das Meer
.
progetto luna in barca tra parentesi la luce non passa attraverso
il corpo shandows acqua silenziosa riflessione quando il cerchio
era finita la luna di bronzo chiamate pezzo lance in questione,
come si arriva al dolce Circe arti, sei un nessuno, è il verità,
è tradita la scorsa primavera e bagnato cadono le foglie, un costante
declino in moto vorticoso della quercia una luna illumina l'
autunno e siringhe versi del mare
.
括弧の間に月の光 – ボートのプロジェクトは、甘い手足
のキルケに来るようにサイクルが、質問に青銅槍ピースコ
ールを使用して月を超えていた水の静かな反射shandows
の体を介して流れていない、あなたが誰だない、それは真
実ですあなたは彼女の最後の春とぬれた葉の秋、樫の木の
旋回運動は着実に減少浮気秋の月のライトと海の注射器の詩
.
Proyecto en la luna de luz barco entre paréntesis no fluye a través
de la reflexión tranquila cuerpo shandows de agua cuando el ciclo
estaba en la luna de bronce llamadas pieza lanzas en cuestión, ya
que vienen en Circe miembros dulce, no eres nadie, es la verdad
que engañó a su pasada primavera y el otoño las hojas mojadas,
una disminución constante en los movimientos de remolinos de la
encina se enciende un luna de otoño y jeringas versos del mar
.
Projet dans la lune bateau-phare entre parenthèses ne transitent pas
par la réflexion shandows plan d'eau lorsque le cycle a été sur
la lune avec le bronze des appels morceau lances en question, comme
vous venez de Circé membres douce calme, vous êtes un personne,
c'est la vérité tu as triché sur son printemps dernier et humide
de l'automne les feuilles, une baisse constante des mouvements
tourbillonnants du chêne une lune éclaire automne et les versets
de seringues de la mer
.
ضوء زورق بين قوسين ل تتدفق عبر الجسم انعكاس shandows
هادئة من الماء عندما دورة كان على
سطح القمر مع البرونزية يدعو
قطعة الرماح موضع تساؤل ، كما
تأتي في سيرس أطرافه الحلو ، وكنت أحد
انها الحقيقة خدع لكم على مشاركة لها ،
في الربيع والخريف الرطب الوراق
وانخفاض مطرد في حركات دوامات من شجرة البلوط ،
an أضواء القمر الخريف والمحاقن آيات من البحر
.
Projek in die maan lig-boot tussen hakies nie vloei deur die rustige
nadenke shandows liggaam van water wanneer die siklus, was oor
die maan met brons spiese stuk in die gedrang bring, as jy kom
in soet ledemate Circe, jy is 'n niemand, dit is die waarheid
jy verneuk op haar laaste lente en die nat blare val, 'n bestendige
afname in die kolk die ontwerp van die eikeboom' n herfs maan
ligte en spuite verse van die see
.
在括号月光船项目不通过安静反思shandows水时,循环结束
与青铜矛质疑片呼叫月亮,因为你在喀耳刻甜蜜的四肢来体内
流动,你是一个无名小卒,它的真相你骗了她去年春天和秋天
湿叶,在纷飞的栎树运动的持续下降秋天的月亮灯和海注射器
诗句
.
Project in de maan licht-boot tussen haakjes niet stroom door de stille
reflectie shandows lichaam van water wanneer de cyclus was in de
wolken met bronzen speren stuk de vraag doet rijzen, zoals je komt
in zoete ledematen Circe, je bent een niemand, het is de waarheid je
bedrogen op haar afgelopen voorjaar en natte bladeren vallen, een
gestage daling van de wervelende bewegingen van de eik een herfst
maan lichten en spuiten verzen van de zee
.
Проект в лунном свете лодка в скобках не течет через тихий
отражение shandows водоем, когда цикл был на седьмом небе
с бронзовыми часть звонков копья на вопрос, как вы пришли
в сладком Цирцея конечностей, ты никто, это правда Вы
обманывал ее прошлой весной и влажные осенние листья,
неуклонное снижение закрученного движения дуба осенью
луны свет и шприцы стихи море
.
क षक क£ ब¥च च§¨द कª र शन¥ म¯ न§व म¯ प ज£क´ प§न¥ जब चक सव§ल म¯
क§¨सº भ§ल£ ´¼कड§ क¾ल क£ स§थ च§Àद पर गº§ थ§, जÂस§ कक आप म¥ठ§ अ¨ग
सÂस¥ म¯ आन£ स£ श§¨त पततबबब shandows शर¥र क£ म§धºम स£ पव§ह नहÌ हÂ,
त  आप एक क ई भ¥ ह , ºह सच हÂ आप उस£ तपछल£ वस¨त और ग¥ल£ पत£ तगर,
ओक वÔक कª घ×मत§ गततºØ म¯ लग§त§र तगर§व´ क  ध ख§ एक शरद ऋत¼ च§Àद
र शन¥ और सम¼द कª स¥ररज छ¨द
.
Projekt w księżyc światło łodzi w nawiasie nie płynie spokojnym
ciała shandows odbicie wody, gdy cykl był na księżyc z brązu
połączeń spears utwór na pytanie, jak się w słodkim Circe kończyn,
jesteś nikim, to prawda Ci romans wiosną i jesienią mokre liście,
stały spadek ruchy wirujące dębu światła księżyca jesienią
i strzykawek wersety morza
Projekt i månskenet-båt inom parentes inte flödar genom de tysta
reflektion shandows kropp med vatten när cykeln var över månen
med brons spjut bit ifrågasätter, som du kommer i söta kroppsdelar
Kirke, du är en nolla, det är sanningen du otrogen mot henne i våras
och våta löven faller, en stadig nedgång i virvlande rörelser eken
en höst månen lyser och sprutor verser av havet
.
Το φεγγαρι με ομοιοκαταληκτο φθινοπωρο
καταβρεχει τη θαλασσα
και τωρα
με νοτισμενους στροβιλισμους φυλλων
η βελανιδια
πεφτει,
συνεχως πεφτει,
σε απαλους μηρους
εσυ ενας Κανενας,εφτασες εως εδω
αφου ξεγελασες τη Κιρκη με φτερωτα λογια
και με δορατα μπρουτζινων φωνων
κυλησες
τον κυκλο του φεγγαριου
μεσα σε φωτεινες παρενθεσεις σιωπης
σε ασωματες αντανακλασεις νερων
εκει στη ρεουσα σκια της βαρκας
προβαλει το φεγγαρι
.
.
.
[Interaction.
Dear Reader,from  the text of your language write your text-poem]
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου