I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

GREEK POETRY -Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομαδος-2 -μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

 .

.

GREEK POETRY

-Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομαδος  -2

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

POETRY-c.n.couvelis-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-χ.ν.κουβελης

.

.

Ύμνοι Μεγάλης Εβδομαδος

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Μεγάλη Πέμπτη


Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου ἐφωτίζοντο, 

τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας, ἐσκοτίζετο· 

καί ἀνόμοις κριταῖς σέ τόν δίκαιον κριτήν παραδίδωσι. 

Βλέπε, χρημάτων ἐραστά, τόν διά ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον· 

φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν τήν διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. 

Ὁ περί πάντας ἀγαθός, Κύριε, δόξα σοι.


οταν οι ένδοξοι μαθητές κατά  τον νιπτήρα του δείπνου 

εφωτιζονταν,τότε ο Ιούδας ο ασεβής,από την φιλαργυρία 

αρρωστενοντας,σκοτεινιασε,

και στους ανομους κριτές εσένα  τον δίκαιο κριτη παρεδωσε,

βλεπε,εσύ που αγαπάς τα χρήματα,αυτόν που γι'αυτα 

αγχόνη χρησιμοποιησε,

απέφευγε την αχόρταγη ψυχή που στον διδάσκαλο τέτοια τόλμησε,

αυτόν που είναι για όλους καλός,τον δοξαζω

.

.

Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος, ὁ μαθητὴς καὶ ἐπίβουλος, 

ὁ φίλος καὶ διάβολος, ἐκ τῶν ἔργων ἀπεφάνθη· 

ἠκολούθει γὰρ τῷ Διδασκάλῳ, καὶ καθ’ ἑαυτὸν 

ἐμελέτησε τὴν προδοσίαν, ἔλεγεν ἐν ἑαυτῷ· 

Παραδώσω τοῦτον, καὶ κερδήσω τὰ συναχθέντα χρήματα, 

ἐπεζήτει δὲ καὶ τὸ μύρον πραθῆναι, καὶ τὸν Ἰησοῦν δόλῳ 

κρατηθῆναι, ἀπέδωκεν ἀσπασμόν, παρέδωκε τὸν Χριστόν, 

καὶ ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν, οὕτως ἠκολούθει, 

ὁ μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος


ο Ιούδας ο δούλος και δόλιος,ο μαθητής και προδότης,

ο φίλος και εχθρός,από τα έργα φανερωθηκε,

γιατί ακολουθούσε τον διδάσκαλο και μέσα του μελετουσε 

την προδοσία,μονολογώντας,θα τον παραδώσω,

και θα κερδίσω τα χρήματα που θα μαζευτούν,

ακόμη ήθελε και το μύρο να πουληθεί και ο Ιησους 

με δόλο να πιαστεί,τον φιλίσε,παρεδωσε τον Χριστό 

κι όπως πρόβατο για σφαγή,έτσι ακολούθησε,αυτός 

που ειναι  μοναχα ευσπλαχνία και φιλανθρωπια

.

.

Σήμερον ὁ Ἰούδας, τὸ τῆς φιλοπτωχείας κρύπτει προσωπεῖον, 

καὶ τῆς πλεονεξίας ἀνακαλύπτει τὴν μορφήν· 

οὐκέτι τῶν πενήτων φροντίζει, οὐκέτι τὸ μύρον πιπράσκει, 

τὸ τῆς ἁμαρτωλοῦ, ἀλλὰ τὸ οὐράνιον μύρον, 

καὶ ἐξ αὐτοῦ νοσφίζεται τὰ ἀργύρια, τρέχει πρὸς Ἰουδαίους, 

λέγει τοῖς παρανόμοις. Τί μοι θελετε δοῦναι, κᾀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν.

 Ὢ φιλαργυρίας προδότου! εὔωνον ποιεῖται τὴν πρᾶσιν, 

πρὸς τὴν γνώμην τῶν ἀγοραζόντων, τοῦ πωλουμένου 

τὴν πραγματείαν ποιεῖται, οὐκ ἀκριβολογεῖται πρὸς τὴν τιμήν, 

ἀλλ' ὡς δοῦλον φυγάδα ἀπεμπολεῖ· ἔθος γὰρ τοῖς κλέπτουσι, 

ῥίπτειν τὰ τίμια, νῦν ἔβαλε τὰ ἅγια, τοῖς κυσὶν ὁ μαθητὴς· 

ἡ γὰρ λύσσα τῆς φιλαργυρίας, κατά του ἰδίου Δεσπότου, μαίνεσθαι 

ἐποίησεν αὐτόν· ἧς τὴν πεῖραν φύγωμεν, κράζοντες· 

Μακρόθυμε Κύριε, δόξα σοι.


σήμερα ο Ιούδας,το πρόσωπο  της αγάπης 

για τους φτωχούς καλυπτει και αποκαλύπτει τη μορφή 

της πλεονεξίας,ούτε πια φροντίζει  γι'αυτους που

πεινούν,ούτε το μύρο πουλάει,αυτο της αμαρτωλης,

αλλά το ουράνιο μύρο,κι από αυτό αρπάζει τα αργύρια,

τρέχει στους Ιουδαίους,και λέει στους παρανομους,

τι θα μου δωστε,κι εγω θα σας τον παραδωσω;

ο φιλάργυρος προδότης,προς το συμφέρον του κάνει την πωληση,

σύμφωνη μ'αυτους που αγοράζουν,τη διαπραγμάτευση 

του πουλημένου κανει,δεν παζαρευει την τιμή,

αλλά ως δούλο φυγάδα τον παραδίνει,γιατί

συνήθεια στους κλέφτες,να πετούν τα πολύτιμα,

τώρα έρριξε τα άγια,στα σκυλια ο μαθητής,

γιατί η λύσσα της φιλαργυρίας,κατά του Κυρίου του,τον έκανε τρελό,

αυτή την δοκιμασία ας αποφύγουμε φωνάζοντας δυνατά,

Μακροθυμε Κύριε,ας είσαι δοξασμενος

.

.

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,

ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.

Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,

ο των αγγέλων βασιλεύς.

Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται,

ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.

Ράπισμα κατεδέξατο,

ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.

Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.

Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.

Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.

Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν


σήμερα κρεμιέται πάνω σε ξύλο

αυτός που στα νερά τη γη κρέμασαι,

στεφάνι με αγκάθια φοράει,

ο βασιλιάς των αγγελων,

ψεύτικη πορφυρα περιβαλλεται αυτός που περίεβαλε 

τον ουρανό με νεφέλες,

ράπισμα δέχτηκε,

αυτός που στον Ιορδάνη ελευθέρωσε τον άνθρωπο,

με καρφιά καρφώθηκε,ο νυμφίος της Εκκλησίας,

με λόγχη κεντηθηκε,ο υιος της Παρθένου,

Προσκυνούμε τα Πάθη σου Χριστέ,

Δείξε μας και την ένδοξο σου Ανασταση

.

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου