I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Η περίλυπος ψυχή του Ιησού στη Γεσθημανή και η προδοσία του (Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 26.30-26.52) -μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Η περίλυπος ψυχή του Ιησού στη Γεσθημανή και η προδοσία του

(Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 26.30-26.52)

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

.

.Η περίλυπος ψυχή του Ιησού στη Γεσθημανή και η προδοσία του

(Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 26.30-26.52)

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


26,30 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὅρος τῶν ἐλαιῶν.

Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·

(και αφού ύμνησαν βγήκαν έξω στο όρος των ελαιων.

Τότε λέγει σ'αυτους ο Ιησους)

26,31 πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ· 

γέγραπται γάρ, πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα 

τῆς ποίμνης·

(όλοι σας θα μπήκε σε πειρασμό  στην πιστη σας σε μένα μέσα στη νύχτα 

αυτή,γιατί έτσι έχει γραφτεί,θα πλήξω τον ποιμένα και θα διασκορπισθουν 

τα πρόβατα του ποιμνιου)

26,32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

(μετά όμως από την ανάσταση μου θα βρεθώ πρώτος στη Γαλιλαία όπου

θα σας συναντησω)

26,33 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται 

ἐν σοί, ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι

(αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και του ειπε.αν όλοι μπουν σε πειρασμό στην

πίστη τους σε σένα,εγώ όμως ουδεποτε θα μπω σε πειρασμό στην πιστη μου)

26,34 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα

φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

(είπε σ'αυτον ο Ιησούς,αλήθεια σου λέω ότι μέσα σ' αυτή τη νύχτα πριν 

ο αλεκτωρ λαλήσει τρεις φορές θα μ'απαρνηθεις)

26,35 Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μὴ σὲ

ἀπαρνήσομαι.Ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

(λέγει σ'αυτον ο Πέτρος.κι αν πρέπει μαζί με σένα να πεθάνω,δεν θα 

σ'απαρνηθω.Το ιδιο δε κι όλοι ο μαθητές ειπαν)

26,36 Τότε ἔρχεται μετ' αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεσθημανῆ, 

καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς· καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὖ ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ.

(τότε έρχεται μαζί μ'αυτους ο Ιησούς στη περιοχή που λέγεται Γεσθημανή

και λέει στους μαθητες.καθιστε εδώ μέχρις ότου να πάω να προσευχηθώ

εκεί)

26,37 Καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο

λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.

(και παίρνοντας τον Πέτρο και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου άρχισε 

να νιώθει λύπη και αγωνία)

26,38 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως

θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ' ἐμοῦ.

(τότε λέει σ'αυτους ο Ιησους.περιλυπος είναι η ψυχή μου έως θανατου.

μείνετε εδώ και ξαγρυπνατε μ'εμενα)

26,39 Καὶ προσελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος 

καὶ λέγων· πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι,παρελθέτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο·

πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ' ὡς σύ.

(και προχωρώντας λίγο έπεσε με το πρόσωπο του καταγής και προσεύχονταν

κι ελεγε.πατερα μου αν είναι δυνατόν ας απομακρυνθεί από μένα το ποτήρι

αυτό.πλην όμως όχι όπως εγώ θέλω,αλλ'οπως εσυ)

26,40 Καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, 

καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ!

(κι έρχεται στους μαθητές και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον

Πέτρο.ετσι λοιπόν δεν είχατε τη δύναμη μια ώρα να ξαγρυπνησεται με μένα)

26,41 Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν

πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.

(ξαγρυπνατε και προσεύχεστε,για να μην μπείτε σε πειρασμό.το μεν πνεύμα

προθυμο η δε σάρκα αδυνατη)

26,42 Πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων πάτερ μου, εἰ οὐ

δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀπ' ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω 

τὸ θέλημά σου.

(πάλι για δεύτερη φορά αφού πήγε προσεύχονταν λεγοντας.πατερα μου,

αν δεν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να απομακρυνθεί από μένα να μη το 

πιω,ας γίνει το θέλημα σου)

26,43 Καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας· ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ

ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι.

(κι αφού ήρθε τους βρίσκει πάλι να κοιμούνται .γιατί ήταν τα μάτια τους

πολύ βαριά)

26,44 Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν πάλιν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν 

λόγον εἰπών.

(κι αφήνοντας τους πήγε πάλι και προσευχήθηκε για τρίτη φορά και τα 

ίδια λόγια ειπε)

26,45 Τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· καθεύδετε 

τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε! Ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν.

(τότε έρχεται στους μαθητές του και λέει σ'αυτους.εσεις λοιπόν κοιμαστε 

κι αναπαυεστε .ιδού έφτασε η ώρα κι ο υιός του ανθρώπου παραδίνεται

στα χέρια των αμαρτωλών)

26,46 Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.

(σηκωθείτε,ας πηγαίνουμε,ιδού έφτασε αυτός που θα με παραδώσει)

26,47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε, καὶ 

μετ'αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων 

καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

(κι ακόμα ενώ μιλούσε ιδού ο Ιούδας ένας απ'τους δώδεκα ήρθε,και μαζί του

όχλος πολύς με μαχαίρια και ξύλα σταλμένος απ'τους αρχιερείς και 

πρεσβυτέρους του λαού)

26,48 Ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων· ὃν ἂν φιλήσω,

αὐτός ἐστι· κρατήσατε αὐτόν.

(αυτός που θα τον παρέδωνε έδωσε σ'αυτους σημείο λεγοντας.αυτον που

θα φιλήσω ,αυτός είναι ,πιάστε τον)

26,49 Καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπε· χαῖρε, ραββί, καὶ κατεφίλησεν

αὐτόν.

(κι αμέσως αφού πλησίασε στον Ιησου ειπε.χαιρε,διδασκαλε,και τον φιλησε.)

26,50 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἑταῖρε, ἐφ'ᾧ πάρει; Τότε προσελθόντες ἐπέβαλοντὰς 

χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.

(ο δε Ιησούς είπε σ'αυτον,σύντροφε,καν'το.Τοτε πλησιάζοντας οι άλλοι εβαλαν

τα χέρια πάνω στον Ιησού και τον επιασαν)

26,51 Καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦν ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασε τὴν

μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ

ὠτίον.

(και ιδού ένας απ'αυτους με τον Ιησού τεντωνοντας το χερι τράβηξε το

μαχαίρι του και χτυπώντας τον δούλο του αρχιερεα του'κοψε τ'αυτι)

26,52 Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν

τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται.

(τότε λέει σ'αυτον ο Ιησους.ξαναβαλε το μαχαιρι στην θέση του,γιατί όλοι

που πηραν μαχαίρι με μαχαίρι θα πεθανουν)

.

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου