I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Στραβων ,Γεωγραφικα,βιβλιο ΙΓ,54 -μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Στραβων ,Γεωγραφικα,βιβλιο ΙΓ,54
-μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis}
.
.Οι δυο όψεις του νομίσματος, η Αθηνά με κράνος και κουκουβάγια σε αμφορέα (86 π.Χ.)έργο
του Απελλικώντος.


Μικρογραφία του Dürer σε χειρόγραφο έργου του Αριστοτέλη


Aristotelis De Moribus ad Nicomachum

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Στραβων ,Γεωγραφικα,βιβλιο ΙΓ,54
-μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ-χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

απο την Αθηνα,το Λυκειο του Αριστοτελη[384-322π.Χ],την Περιπατητικη Σχολη,4ος αι. π.Χ,
μετα το 322,το 287,τα εσωτερικα βιβλια του Αριστοτελη μεταφερθηκαν στη Σκηψη της Τρωα-
δας,Μικρα Ασια,απο τον Νηλεα κληρονομο του Θεοφραστου,εκει οι απογονοι του τα'χαν
κρυμμενα σε υπογειο και σαπιζαν,να μην τα παρουν  οι Ατταλοι για τη βιβλιοθηκη της Περγα-
μου,τον 1ο αι. π.Χ  πουληθηκαν στον πλουσιο εμπορο,βιβλιοφιλο και νομισματοποιο Απελ-
λικωνα τον Τηιο και ξαναγυρισαν στην Αθηνα,αφου αντιγραφηκαν και αναπληρωθηκαν απ'αυ-
τον τα φθαρμενα λανθασμενα εκδοθηκαν,το 86 π.Χ ο Συλλας[ Lucius Cornelius Sulla Felix]
λεηλατησε την Αθηνα και ξεσηκωσε τη βιβλιοθηκη του Απελλικωνα στη  Ρωμη,εκει ο Τυρρανιων
ο Αμισσευς γραμματικος παιρνει στα χερια του τα βιβλια του Αριστοτελη,τα αντιγραφει και τα
στελνει στην Αθηνα,γλυτωνοντας τα απο τις αδεξιες αντιγραφικες περιπετειες,στον περιπατητι-
κο και αριστοτελικο φιλοσοφο Ανδρονικο τον Ροδιο που[2ο μισο 1αι. π.Χ] τα επιμελειται,τα
σχολιαζει ,τα κατατασει και τα εκδιδει προκαλωντας το τεραστιο Αριστοτελικο Ενδιαφερον

Καταταξη των Αριστοτελικων Βιβλιων:

Λογικά ή Όργανον:Περὶ ἑρμηνείας,Κατηγορίαι,Ἀναλυτικῶν προτέρων,Ἀναλυτικῶν ὑστέρων.
Τοπικά,Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι
Φυσικά:Φυσικῆς ἀκροάσεως,Περὶ τῶν ὀκτώ βιβλίων τῆς φυσικῆς,Περὶ οὐρανοῦ,
Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς,Περὶ Ξενοφάνους, περὶ Ζήνωνος καὶ περὶ Γοργίου,
Μετεωρολογικά,Μικρὰ φυσικά ,Περὶ ἐνυπνίου,Περί χρωμάτων,Περὶ τῆς καθ΄ ὕπνον
μαντικῆς,Περὶ Μακροβιότητος καὶ Βραχυβιότητος,Περὶ Νεότητος καὶ Γήρως καὶ Ζωῆς
καὶ Θανάτου,Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως,Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως,Περὶ ἀναπνοῆς,
Περὶ κόσμου[?]
Βιολογικά:Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν,Περὶ ζῴων μορίων,Περὶ πορείας ζῴων,Περὶ ζῴων κινήσεως,
Περὶ ζῴων γενέσεως,Περὶ φυτῶν (ἢ Γεωργικά) [?]
ψυχολογικα:Περὶ ψυχῆς,Περὶ ψυχῆς, ἀναθεώρησις,Περὶ πνεύματος[?]
Μετά τα φυσικά
Ηθικά:Ἠθικὰ Εὐδήμεια,Ἠθικὰ Μεγάλα[?],Ἠθικὰ Νικομάχεια,Περὶ Ἀρετῶν καὶ Κακιῶν[?]
Πολιτικά:Πολιτικά,Αθηναίων Πολιτεία,Οικονομικά[?]
Τεχνικά:Ρητορική,Ποιητική
Προβλήματα
Ρητορική:Ῥητορική,Ῥητορικὴ πρὸς Αλέξανδρον
Επιστολαί:Αριστοτέλους επιστολαί,Προτρεπτικός

.
.
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Στραβων ,Γεωγραφικα,βιβλιο ΙΓ,54
-μεταφραση translation χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

Ἐκ δὲ τῆς Σκήψεως οἵ τε Σωκρατικοὶ γεγόνασιν Ἔραστος καὶ Κορίσκος καὶ ὁ τοῦ Κορίσκου
υἱὸς Νηλεύς͵ ἀνὴρ καὶ Ἀριστοτέλους ἠκροαμένος καὶ Θεοφράστου͵ διαδεδεγμένος δὲ τὴν
βιβλιοθήκην τοῦ Θεοφράστου͵ἐν ἧι ἦν καὶ ἡ τοῦ Ἀριστοτέλους· ὁ γοῦν Ἀριστοτέλης τὴν
ἑαυτοῦ Θεοφράστωι παρέδωκεν͵ ὧιπερ καὶ τὴν σχολὴν ἀπέλιπε͵ πρῶτος ὧν ἴσμεν συναγαγὼν
βιβλία καὶ διδάξας τοὺς ἐν Αἰγύπτωι βασιλέας βιβλιοθήκης σύνταξιν. Θεόφραστος δὲ Νηλεῖ
παρέδωκεν· ὁ δ᾽ εἰς Σκῆψιν κομίσας τοῖς μετ᾽ αὐτὸν παρέδωκεν͵ ἰδιώταις ἀνθρώποις͵ οἳ
κατάκλειστα εἶχον τὰ βιβλία οὐδ᾽ ἐπιμελῶς κείμενα· ἐπειδὴ δὲ ἤισθοντο τὴν σπουδὴν τῶν
Ἀτταλικῶν βασιλέων ὑφ᾽ οἷς ἦν ἡ πόλις͵ ζητούντων βιβλία εἰς τὴν κατασκευὴν τῆς ἐν
Περγάμωι βιβλιοθήκης͵ κατὰ γῆς ἔκρυψαν ἐν διώρυγί τινι· ὑπὸ δὲ νοτίας καὶ σητῶν κακωθέντα
ὀψέ ποτε ἀπέδοντο οἱ ἀπὸ τοῦ γένους Ἀπελλικῶντι τῶι Τηίωι πολλῶν ἀργυρίων τά τε
Ἀριστοτέλους καὶ τὰ τοῦ Θεοφράστου βιβλία· ἦν δὲ ὁ Ἀπελλικῶν φιλόβιβλος μᾶλλον ἢ
φιλόσοφος· διὸ καὶ ζητῶν ἐπανόρθωσιν τῶν διαβρωμάτων εἰς ἀντίγραφα καινὰ μετήνεγκε
τὴν γραφὴν ἀναπληρῶν οὐκ εὖ͵ καὶ ἐξέδωκεν ἁμαρτάδων πλήρη τὰ βιβλία. συνέβη δὲ
τοῖς ἐκ τῶν περιπάτων τοῖς μὲν πάλαι τοῖς μετὰ Θεόφραστον οὐκ ἔχουσιν ὅλως τὰ βιβλία
πλὴν ὀλίγων͵ καὶ μάλιστα τῶν ἐξωτερικῶν͵ μηδὲν ἔχειν φιλοσοφεῖν πραγματικῶς͵ ἀλλὰ
θέσεις ληκυθίζειν· τοῖς δ᾽ ὕστερον͵ ἀφ᾽ οὗ τὰ βιβλία ταῦτα προῆλθεν͵ ἄμεινον μὲν ἐκείνων
φιλοσοφεῖν καὶ ἀριστοτελίζειν͵ ἀναγκάζεσθαι μέντοι τὰ πολλὰ εἰκότα λέγειν διὰ τὸ πλῆθος
τῶν ἁμαρτιῶν. πολὺ δὲ εἰς τοῦτο καὶ ἡ Ῥώμη προσελάβετο· εὐθὺς γὰρ μετὰ τὴν Ἀπελλικῶντος
τελευτὴν Σύλλας ἦρε τὴν Ἀπελλικῶντος βιβλιοθήκην ὁ τὰς Ἀθήνας ἑλών͵ δεῦρο δὲ κομισθεῖσαν
 Τυραννίων τε ὁ γραμματικὸς διεχειρίσατο φιλαριστοτέλης ὤν͵ θεραπεύσας τὸν ἐπὶ τῆς
βιβλιοθήκης͵ καὶ βιβλιοπῶλαί τινες γραφεῦσι φαύλοις χρώμενοι καὶ οὐκ ἀντιβάλλοντες͵ ὅπερ
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει τῶν εἰς πρᾶσιν γραφομένων βιβλίων καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν
Ἀλεξανδρείαι.περὶ μὲν οὖν τούτων ἀπόχρη.
.
Απ'τη Σκηψη και οι Σωκρατικοι Εραστος και Κορισκος εχουν καταγωγη και ο γιος του Κορισκου
 Νηλεας,ανδρας που και τον Αριστοτελη ακροασθηκε και τον Θεοφραστο,και ειχε κληρονομησει
την βιβλιοθηκη του Θεοφραστου στην οποια ηταν κι αυτη του Αριστοτελη.Επειδη ο Αριστοτε-
λης την δικη του στον Θεοφραστο παρεδωσε,οπως αι τη σχοη αφησε,ο πρωτος απ'οσους ξε-
ρουμε που συνελεξε βιβλια και διδαξε τους στην Αιγυπτο βασιλιαδες την οργανωση βιβλιο-
θηκης.Ο Θεοφραστος στον Νηλεα παρεδωσε.Αυτος στη Σκηψη μεταφερνοντας τες στους
απογονους του παρεδωσε,σ'αμορφωτους ανθρωπους,οι οποιοι ειχαν κλειδωμενα τα βιβλια
χωρις καμια φροντιδα.Επειδη δε αισθανθηκαν την επιμονη των Ατταλων βασιλιαδων στους
οποιους ηταν υπο κατοχη η πολη,να ζητουν βιβλια για να δημιουργησουν την βιβλιοθηκη στην
Περγαμο,σε καποιο υπογειο χαντακι τα'κρυψαν.Απ'την υγρασια δε κι απ'τους σκορους κακο-
παθημενα μετα απο πολυ καιρο καποτε πουλησαν οι απογονοι στον Απελλικωνα απ'την Τεω
αντι πολλων χρηματων και τ'Αριστοτελη και του Θεοφραστου τα βιβλια.Ηταν δε ο Απελλικων
βιβλιοφιλος μαλλον παρα φιλοσοφος.Γι'αυτο και ζητωντας την επανορθωση των διαβρωσεων
σε νεα αντιγραφα μετεφερε τη γραφη οχι αναπληρωνοντας καλα.Κι εξεδωσε με πληρη λαθη τα
βιβλια.Συνεβηκε δε στους περιπατητικους στους παλιους μετα τον Θεοφραστο να μην εχουν
ολα τα βιβλια εκτος απο λιγα,και μαλιστα απο τα εξωτερικα,και να μην μπορουν να φιλοσοφι-
σουν πραγματικα,αλλα να λενε κοινοτυπιες.Οσοι δε ηρθαν υστερα,αφ'οτου τα βιβλια αυτα
εμφανισθηκαν,πολυ πιο καλα μεν εκεινων φιλοσοφουσαν κι αριστοτελιζαν,ομως ηταν αναγ-
κασμενοι πολλες εικασιες να λενε λογω του πληθους των λαθων.Πολυ δε σ'αυτο κι η Ρωμη
συνετελεσε.Γιατι αμεσως μετα του Απελλικωνα το τελος ο Συλλας ξεσηκωσε την βιβλιοθηκη
του Απελλικωνα,αυτος που την Αθηνα κυριευσε,εδω δε μεταφερνωντας την και ο Τυραννιων
ο γραμματικος την πηρε στα χερια του φιλοαριστοτελικος οντας,κολακευοντας τον φυλακα της
βιβλιοθηκης,και καποιοι βιβλιοπωλες π'αντιγραφεις κακους χρησιμοποιησαν και χωρις ν'αντι-
παραβαλλουν,οπως ακριβως και με τ'αλλα συμβαινει τα προς πωληση αντιγραμμενα βιβλια κι
εδω και στην Αλεξανδρεια,για τα οποια,λοιπον,ειναι περιττο να  πω
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου