I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Παρασκευή 14 Απριλίου 2023

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐρράπισαν -ὁ δὲ Πετρος ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν πάντων λέγων· οὐκ οἶδα τί λέγεις -Μεγάλη Πεμπτη Τριτο Ευαγγελιο, -Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΣΤ'(26) 57-75 -μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, 

οἱ δὲ ἐρράπισαν

-ὁ δὲ Πετρος ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν πάντων λέγων· οὐκ οἶδα τί λέγεις

-Μεγάλη Πεμπτη Τριτο Ευαγγελιο,

-Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΣΤ'(26) 57-75

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

.

.

τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, 

οἱ δὲ ἐρράπισαν

-ὁ δὲ Πετρος ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν πάντων λέγων· οὐκ οἶδα τί λέγεις

-Μεγάλη Πεμπτη Τριτο Ευαγγελιο,

-Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΣΤ'(26) 57-75

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


αυτοί αφού συνέλαβαν τον Ιησού τον πήγαν στον Καϊάφα τον αρχιερέα,όπου

οι γραμματείς και πρεσβύτεροι συγκεντρώθηκαν,

ο δε Πέτρος τον ακολουθούσε από μακρυά μέχρι την αυλή του αρχιερεα,

και μπαίνοντας μέσα κάθησε μαζί με τους υπηρέτες να δει το τέλος,

οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και όλο το συνέδριο ζητούσαν ψευδομαρτυρία

κατά του Ιησού για να τον θάνατωσουν

αλλά δεν ευβρησκαν,και πολλοί ψευδομάρτυρες ήρθαν,αλλά δεν εβρησκαν,

ύστερα ήρθαν δύο ψευδομάρτυρες και είπαν.

αυτός είπε,πως μπορώ να γκρεμίσω το ναό του Θεόυ και μέσα σε τρεις

μέρες να τον οικοδομησω

και τότε σηκώθηκε ο αρχιερέας και είπε σ'αυτον.τιποτα δεν αποκρινεσαι;

σε οτι αυτοί εναντίον σου μαρτυρουν;

όμως ο Ιησούς σιωπούσε,και αποκριθείς ο αρχιερέας είπε σ'αυτον.

σε εξορκιζω στον Θεόν τον ζώντα να μας πεις εάν εσύ είσαι ο Χριστός

ο γιος του Θεού,

τότε λέει σ''αυτον ο Ιησούς.εσυ αυτο είπες,πλην όμως σας λεώ,από αυτή τη 

στιγμή θα δείτε τον γιο του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δύναμης 

και να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανου

τότε ο αρχιερέας ξέσκισε τα ιμάτια του λέγοντας ότι βλαστημησε.

τι μας χρειάζεται πια να έχουμε μάρτυρες,να τώρα ακούσατε τη βλαστήμια

του.τι νομιζεται;

κι αυτοί απαντώντας είπαν.ενοχος θανάτου είναι.

τότε τον εφτυσαν στο πρόσωπο του και τον γρονθοκοπισαν,άλλοι τον

χαστουκισαν λέγοντες.μαντεψε μας Χριστέ,ποιος είναι αυτός που σε 

χτύπησε;

ο δε Πέτρος έξω κάθονταν στην αυλή και τον πλησιασε μια μικρη κοπέλα 

λέγοντας.και συ ήσουνα μαζί με τον Ιησού τον Γαλιλαίο

τότε αυτός το αρνήθηκε μπροστά σε όλους αυτούς λέγοντας.δεν γνωρίζω

τι λες.

όμως βγαίνοντας στο προαυλιο τον είδε αλλη και λέει σ'αυτους.

εκεί κι αυτός ήταν μαζί με τον Ιησού τον Ναζωραιο

και πάλι αρνήθηκε με όρκο ότι δεν γνώριζω τον άνθρωπο.

τότε μετά από λίγο πλησιαζοντας αυτοί που ήταν συγκεντρωμένοι εκεί 

είπαν στον Πέτρο.ειναι αλήθεια και συ από αυτούς είσαι,γιατί και η φωνή σου 

σε φανερώνει.

τότε άρχισε να απαρνιεται και να ορκίζεται ότι δεν γνώριζω τον άνθρωπο

κι αμέσως πετεινος λαλησε.

και θυμήθηκε ο Πέτρος αυτά τα λογια που Ιησούς είπε σ'αυτον ότι πριν

ο πετεινος λαλήσει τρεις φορες θα με απαρνηθείς.και βγαίνοντας έξω 

έκλαψε πίκρα.

.

.

Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς

 καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.

ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν

 ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.

Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ

 τοῦ ᾿Ιησοῦ ὅπως θανατώσωσιν αὐτόν,

καὶ οὐχ εὗρον· καὶ πολλῶν ψευδομαρτύρων προσελθόντων, οὐχ εὗρον. ὕστερον δὲ

 προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες

εἶπον· οὗτος ἔφη, δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν

 οἰκοδομῆσαι αὐτόν.

καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ

 τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου

 καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ὅτι ἐβλασφήμησε· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν

 μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ·

τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον· ἔνοχος θανάτου ἐστί.

τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐρράπισαν

λέγοντες· προφήτευσον ἡμῖν Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;


῾Ο δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα· καὶ σὺ

 ἦσθα μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.

ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν πάντων λέγων· οὐκ οἶδα τί λέγεις.

ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει αὐτοῖς· ἐκεῖ καὶ οὗτος ἦν

μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου.

καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ᾿ ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.

μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ· ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ

 γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.

τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως

 ἀλέκτωρ ἐφώνησε.

καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ρήματος ᾿Ιησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι

 τρὶς ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς.

.

.

.

.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου