I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Κυριακή 9 Απριλίου 2023

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Η θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα (Ευαγγέλιο Όρθρου Κυριακής των Βαΐων, Κατά Ματθαίο ΚΑ'(21) 1-11) -πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα,Κυριακή των Βαιων Ευαγγέλιον Κατά Ιωάννη ΙΒ'(12) 1-18 -μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

 .

.

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-Η θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα 

(Ευαγγέλιο Όρθρου Κυριακής των Βαΐων, Κατά Ματθαίο ΚΑ'(21) 1-11)

-πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα,Κυριακή των Βαιων

Ευαγγέλιον Κατά Ιωάννη ΙΒ'(12) 1-18

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

.

.

Η θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα 
Ευαγγέλιο Όρθρου Κυριακής των Βαΐων, Κατά Ματθαίο ΚΑ'(21) 1-11
-μεταφραση χ.ν.κουβελης c n.couvelis

και οταν  πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα κι έφτασαν στη Βηθσφαγη στο όρος των ελαιων,τοτε
 ο Ιησούς εστειλε δύο μαθητές,λέγοντας σ' αυτούς:πηγαινετε στη κωμόπολη που είναι απέναντι σας,και αμέσως θα βρείτε ένα θηλυκό γαϊδούρι και το πουλάρι μαζί της,αφού τα λύσετε να τα φέρετε σε μένα 
κι αν κάποιος σας πει κάτι,να πείτε ότι ο Κύριος τα χρειαζεται,τότε αμέσως θα τα στείλει.
όλο αυτό έχει γίνει για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε διαμέσου του προφητη,που έλεγε:να πείτε στη θυγατέρα Σιών,ιδού ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμενος πάνω σε όνο και σε πουλάρι τέκνο του υποζυγιου,αφου πήγαν οι μαθητές και έκαναν όπως παράγγειλε σ' αυτούς ο Ιησούς,έφεραν το θηλυκο γαιδουρι και
το.πουλαρι,
και έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους,και κάθησε πάνω τους,
και το μεγαλύτερο πλήθος των ανθρωπων έστρωσαν τα ρούχα τους στον δρόμο,και 
αλλοι έκοβαν κλαδιά απ'τα δέντρα και τα εστρωναν στον δρομο,και τα πλήθη αυτα 
που προπορεύονταν και αυτά που ακολουθούσαν φώναζαν λέγοντας:ωσαννα στον υιό του Δαυίδ,ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυριου,ωσαννα εν τοις υψίστοις,
κι όταν μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα σείστηκε ολόκληρη η πόλη λέγοντας:ποιος είναι αυτός;το δε πλήθος έλεγε,αυτός είναι ο Ιησούς ο προφητης από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας.οταν λοιπόν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμαστά που έκανε και 
τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ιερό και να λένε:ωσαννα στο γιο του Δαυίδ,αγανάκτησαν και είπαν σ,'αυτον,ακούς τι αυτοί λένε;τοτε ο Ιησούς λεει σ'αυτους,ναι,ποτέ δεν έχετε διαβάσει ότι από το στόμα των νηπίων και αυτών που θηλάζουν θα συνθεσω ύμνο;
έπειτα βγήκε έξω από την πόλη στη Βηθανία και πέρασε τη νύχτα εκεί.
.
.
Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθσφαγῆ πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητὰς λέγων αὐτοῖς· πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾿ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.
καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως δὲ ἀποστέλλει αὐτούς.
τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·
εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.
πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς,
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.
ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῒδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς ῾Ιεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα· τίς ἐστιν οὗτος;
οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός ἔστιν ᾿Ιησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας.
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησε καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῒδ, ἠγανάκτησαν
καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς· ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;
ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.
.
.
.πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα,Κυριακή των Βαιων

Ευαγγέλιον Κατά Ιωάννη ΙΒ'(12) 1-18

-μεταφραση χ.ν.κουβελης c.n.couvelis


Ο Ιησούς λοιπόν έξι μέρες πριν το Πάσχα πήγε στη Βηθανία,όπου ήταν ο Λάζαρος που 

είχε πεθάνει,τον οποίον ανεστησε από τους νεκρούς,τότε ετοιμασαν σ'αυτον δείπνο

εκεί,και η Μάρθα υπηρετουσε,ο Λάζαρος δε ήταν ένας από αυτούς που κάθονταν μαζί 

με αυτόν.τότε η Μαρία αφού πήρε ένα λίτρο μύρο νάρδου πολύτιμου υγρού,άλειψε τα

πόδια του Ιησού και καθαρισε με τα μαλλιά της τα πόδια του,το δε σπίτι γέμισε από την

οσμή του μύρου,

λέγει λοιπόν τότε ένας από τους μαθητές αυτού,ο Ιούδας του Σίμωνα ο Ισκαριώτης,αυτός

που έμελλε να τον παραδωσει,γιατί αυτό το μύρο δεν πουλήθηκε για τριακοσια δηνάρια

και να δωθούν στους φτωχούς; αυτό το είπε όχι γιατί για τους φτωχούς τον έμελε,αλλά

γιατί κλέφτης ήταν,και το ταμείο ειχε,και αυτά που ρίχνονταν μέσα τα κρατούσε,

τότε είπε ο Ιησους,αφήστε την,μέχρι τη μέρα της ταφής μου να το έχει φυλάξει,γιατί τους

φτωχούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας,εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε.

έμαθε λοιπόν πληθος πολύ από τους Ιουδαίους ότι εκεί είναι,και πήγαν όχι μόνο για τον

Ιησού,αλλά και για να δουν τον Λάζαρο τον οποίον ανέστησε από τους νεκρούς,

σκέφτονταν δε οι αρχιερείς και τον Λάζαρο για να σκοτώσουν,γιατί πολλοί γι'αυτόν

πήγαιναν από τους Ιουδαίους  και πίστευαν στον Ιησού.

την επόμενη μέρα το πολύ πλήθος που ήρθε στη γιορτή όταν άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς

στα Ιεροσόλυμα πήρε βάγια κλαδιά από φοίνικες και βγήκε έξω να τον υποδεχτει,και

φωναζε,ωσαννα,ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου,ο βασιλιάς του Ισραήλ,

αφού βρήκε ο Ιησούς ένα μικρό γαϊδουράκι κάθισε πάνω του,καθώς είναι γραμμενο:

μη φοβάσαι,θυγατέρα Σιών,ιδού ο βασιλιάς σου έρχεται καθισμένος πάνω σε πουλάρι

όνου.

αυτά τότε δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές αμέσως,αλλά όταν  δοξάστηκε ο Ιησούς τότε

θυμήθηκαν ότι αυτα ήταν γι'αυτόν γραμμένα και αυτά έκαναν σ'αυτον.

κατέθετε λοιπόν τη μαρτυρία του το πλήθος το οποίον ήταν μαζί του όταν τον Λάζαρο

φώναξε από το μνήμα και τον ανεστησε από τους νεκρους.

γι'αυτό και πήγε να τον υποδεχτει το πλήθος,διότι άκουσε αυτός αυτό να έχει κάνει το

 θαυμα

.

.

Ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ

 τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει·

 ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ.

ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ

 ᾿Ιησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς

 τοῦ μύρου.

λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν

 παραδιδόναι·

διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;

εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ

γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.

εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό.

τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

῎Εγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν

 μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.

ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν,ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν

 ὑπῆγον τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν.

Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς

 ῾Ιεροσόλυμα,ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον·

 ὡσαννά,εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ.

εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον·

μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.

Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, τότε

 ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.

᾿Εμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ

 ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.

διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

.

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου