I Am a Greek European Worldwidel Man-Now!- www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

I Am a Greek European Worldwide Man-Now!-

www.artpoeticacouvelis.blogspot.com

Σάββατο 11 Απριλίου 2020

LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Βιβλιο Α',1252a[1],..,1252b[1] -μεταφραση translation αποσπασματων χ.ν.κουβελης c.n.couvelis- ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis

.
.
LITTERATURE-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Βιβλιο Α',1252a[1],..,1252b[1]
-μεταφραση translation αποσπασματων χ.ν.κουβελης c.n.couvelis-
ΚΕΙΜΕΝΑ-TEXTS-Χ.Ν.Κουβελης[C.N.Couvelis
.
.

καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Βιβλιο Α',1252a[1],..,1252b[1]
-μεταφραση translation αποσπασματων χ.ν.κουβελης c.n.couvelis

1252a[1] ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν
ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα
πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ [5]
καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας.
αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική.
....
1252b[1] ....ἡ δ’ ἐκ πλειόνων οἰκιῶν κοινωνία πρώτη χρήσεως ἕνεκεν μὴ ἐφημέρου κώμη.
μάλιστα δὲ κατὰ φύσιν ἔοικεν ἡ κώμη ἀποικία οἰκίας εἶναι, οὓς καλοῦσί τινες ὁμογάλακτας,
[παῖδάς τε καὶ παίδων παῖδας]. διὸ καὶ τὸ πρῶτον ἐβασιλεύοντο αἱ πόλεις, καὶ νῦν ἔτι τὰ
[20] ἔθνη· ἐκ βασιλευομένων γὰρ συνῆλθον· πᾶσα γὰρ οἰκία βασιλεύεται ὑπὸ τοῦ πρεσβυτάτου, ὥστε καὶ αἱ ἀποικίαι, διὰ τὴν συγγένειαν. καὶ τοῦτ’ ἐστὶν ὃ λέγει Ὅμηρος

θεμιστεύει δὲ ἕκαστος
παίδων ἠδ’ ἀλόχων. Ὅμηρ. Ὀδ. 9.114

σποράδες γάρ· καὶ οὕτω τὸ ἀρχαῖον ᾤκουν. καὶ τοὺς θεοὺς δὲ διὰ τοῦτο πάντες φασὶ
[25] βασιλεύεσθαι, ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ μὲν ἔτι καὶ νῦν οἱ δὲ τὸ ἀρχαῖον ἐβασιλεύοντο, ὥσπερ δὲ
καὶ τὰ εἴδη ἑαυτοῖς ἀφομοιοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ τοὺς βίους τῶν θεῶν.

ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς
ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ [30] ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν. διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν,
εἴπερ καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι. τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν· οἷον γὰρ ἕκαστόν ἐστι τῆς γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμὲν τὴν φύσιν εἶναι ἑκάστου, ὥσπερ ἀνθρώπου ἵππου οἰκίας. ἔτι τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τὸ τέλος βέλτιστον· 1253a[1] ἡ δ’ αὐτάρκεια καὶ τέλος καὶ βέλτιστον.
ἐκ τούτων οὖν φανερὸν ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ
ὁ ἄπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην ἤτοι φαῦλός ἐστιν, ἢ κρείττων ἢ ἄνθρωπος· ὥσπερ [5] καὶ
ὁ ὑφ’ Ὁμήρου λοιδορηθεὶς

ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιος· Ὅμηρ. Ἰλ. 9.63

ἅμα γὰρ φύσει τοιοῦτος καὶ πολέμου ἐπιθυμητής, ἅτε περ ἄζυξ ὢν ὥσπερ ἐν πεττοῖς. διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον. οὐθὲν
γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ· λόγον [10] δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ἡ μὲν οὖν
φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου
ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις),
ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ [15] τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ
ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ
δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν· ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν.
καὶ πρότερον δὲ τῇ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν. [20] τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ μέρους· ἀναιρουμένου γὰρ τοῦ ὅλου οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ χείρ, εἰ μὴ
ὁμωνύμως, ὥσπερ εἴ τις λέγοι τὴν λιθίνην (διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται τοιαύτἠ, πάντα δὲ τῷ ἔργῳ ὥρισται καὶ τῇ δυνάμει, ὥστε μηκέτι τοιαῦτα ὄντα οὐ λεκτέον τὰ αὐτὰ εἶναι ἀλλ’ ὁμώνυμα.
[25] ὅτι μὲν οὖν ἡ πόλις καὶ φύσει πρότερον ἢ ἕκαστος, δῆλον· εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἕξει πρὸς τὸ ὅλον, ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι’ αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός.
φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν [30] πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν· ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος. ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθὲν βέλτιστον τῶν ζῴων ὁ ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων.


1252a[1]επειδη καθε πολη βλεπουμε κοινωνια καποια να ειναι και καθε κοινωνια για
καποιο αγαθο να εχει συσταθει [γιατι για χαριν αυτου που νομιζουν αγαθο τα παντα

πραττουν οι παντες],φανερο πως ολες καποιο αγαθο στοχευουν,και μαλιστα το πιο κυριο

απ'ολα η πιο κυρια απ'ολες κι αυτη που περιεχει ολες τις αλλες.αυτη ειναι η καλουμενη

πολη και η κοινωνια η πολιτικη
.......

 1252b[1].... η δε απο περισσοτερες οικογενειες κοινωνια για πρωτης αναγκης μη εφημερης
κωμη.μαλιστα κατα φυσιν φαινεται η κωμη αποικια της οικογενειας να ειναι,τις οποιες καλουν
καποιοι ομογαλακτες,και τα παιδια και τα παιδια των παιδιων.διοτι πρωτα ειχαν βασιλεια
οι πολεις,και τωρα ακομη τα εθνη.γιατι απο τις βασιλευομενες συνηλθαν.γιατι καθε οικο-
γενεια βασιλευεται απο τον πιο πρεσβυτη.ετσι και οι αποικιες λογω της συγγενειας.κι αυτο
ειναι που λεει ο Ομηρος
διοικει ο καθενας
παιδια και γυναικες
Ὅμηρος. Ὀδυσσεια.ρ 9.στ 114
γιατι σε διασπορα ηταν.κι ετσι τον αρχαιο καιρο κατοικουσαν.και οι θεοι γι'αυτο οι παντες
λενε 1252b.25 εχουν βασιλεια,οτι κι  αλλοι ακομη τωρα αλλοι τον αρχαιο καιρο ειχαν βασιλεια.
κι οπως τις μορφες με τους εαυτους των κανουν ομοιες οι ανθρωποι,ετσι και τις
ζωες των θεων. η δε απο περισσοτερες κωμες κοινωνια τελεια η πολη,αφου ηδη εχει κατορθωσει καθε αυταρκεια μπορει να ειπωθει,γινομενη για χαριν του ζειν,επισης ουσα και για το καλως
ζειν.γι'αυτο καθε πολη φυσει ειναι,ετσι ακριβως κι οι πρωτες κοινωνιες.γιατι το τελος εκεινων
αυτη,η δε φυση τελος ειναι.γιατι αυτο το οποιον καθενα ειναι οταν η γεννηση του τελειωθει,
αυτη λεμε  οτι η φυση ειναι του καθενος,οπως ακριβως του ανθρωπου,αλογου,οικογενειας.ακομη
για χαρη αυτου και το τελος βελτιστον.η δε αυταρκεια και τελος και βελτιστον,απ'αυτα λοιπον φανερο οτι εκ της φυσεως η πολη ειναι.και οτι ο ανθρωπος φυσει πολιτικον ζωον.και ο απολις
λογω φυσης κι οχι λογω επιλογης τοτε λοιπον ακοινωνητος ειναι η' πιο ανωτερος παρα
ο ανθρωπος.οπως ακριβως και ο λοιδορηθης απ'τον Ομηρο
αφυλος ανομος ανεστιος
Ὅμηρος. Ἰλιαδα.ρ 9.στ 63
γιατι ταυτοχρονα ο φυσει τετοιος και τον πολεμο επιθυμει,καθοσον αζευγαρωτος οπως ακριβως
στους πεσσους [των θολων].διοτι πολιτικον ο ανθρωπος ζωον απο καθε μελισσα και απο καθε
σε αγελη ζωο περισσοτερο,φανερο,γιατι τιποτα,οπως λεμε,ματαια η φυση δεν κανει.λογο δε
μονο ο ανθρωπος εχει απο τα ζωα.η μεν φωνη λοιπον του λυπηρου και του ευχαριστου ειναι
σημειο,γι'αυτο και στ'αλλα υπαρχει ζωα [γιατι μεχρι αυτου η φυση αυτων εχει φθασει,να εχουν
την αισθηση του λυπηρου και του ευχαριστου κι αυτα να σημαινουν το ενα στο αλλο],ο δε λογος
για να δηλωσει ειναι το συμφερον και το βλαβερον,επομενως και το δικαιον και το αδικον.
γιατι αυτο προς τ'αλλα ζωα στους ανθρωπους ιδιαιτερο,το μονο του αγαθου και κακου και
δικαιου και αδικου και των αλλων αισθηση εχει.η δε τουτων κοινωνια δημιουργει οικογενεια
και πολη.και υπερτερον απο τη φυση η πολη παρα η οικογενεια και καθενας απο μας ειναι.
γιατι το ολον υπερτερον αναγκαιον ειναι του μερους.γιατι αν αναιρεθει το ολον ουτε υπαρχει
ποδι ουτε χερι,αλλα μονο κατ'ονομα.οπως ακριβως αν καποιος ελεγε την λιθινη[γιατι κατεστρα-
μενη ειναι τετοια],τα παντα δε με το εργο οριζονται και με τη δυνατοτητα,ωστε οχι πλεον
τετοια οντα δεν μπορει να ειπωθει τα ιδια ειναι αλλα κατ'ονομα.λοιπον οτι η πολη και φυσει
και υπερτερη παρα καθενας φανερο,γιατι εαν μη αυταρκης ο καθενας αφου χωρισθει, ομοια με τ'αλλα μερη θα ειναι προς το ολον,αυτος δε που δεν δυναται να κοινωνησει η' τιποτα δεν ζηταει
λογω αυταρκειας κανενα μερος της πολης,τοτε η' θηριο η' θεος.
φυσει λοιπον η ορμη σ'ολους για τετοια κοινωνια.ο δε πρωτος που την συστησε μεγιστων αγαθων αιτιος.γιατι οπως ακριβως και αφου τελειωθει βελτιστον των ζωων ο ανθρωπος ειναι,ετσι και
αφου χωρισθει απ'το νομο και τη δικαιοσυνη χειριστον παντων.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου